Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 18-12-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 18-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη   12/12/2013

  Αρίθμ. Πρωτ.: 7765

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 24η  τακτικής  δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 18-12-2013 ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα 19.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Επιπτώσεις στην λειτουργία του Δήμου Σαμοθράκης από τις συνθήκες που  διαμορφώνονται από τις θεσμικές αλλαγές και τις οικονομικές συνθήκες της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λόγω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.
 2. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης
 3. Αίτηση του Σκανδαλίδη Δημήτριου για ανταλλαγή ακινήτου ίσης αξίας με την έκταση ιδιοκτησίας του που παρακρατήθηκε με τον πίνακα πράξης εφαρμογής 2/95 του σχεδίου πόλεως Καμαριώτισσας
 4. Αίτηση των Ιωάννου Γεωργίου, Ιωάννου Ελένης και Ιωάννου Παναγιώτη για ανταλλαγή ακινήτου ίσης αξίας με την έκταση ιδιοκτησίας του που παρακρατήθηκε με τον πίνακα πράξης εφαρμογής 2/95 του σχεδίου πόλεως Καμαριώτισσας
 5. Έγκριση της αρίθμ. 26/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης ¨Περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή για το πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ και παροχή εξουσιοδότησης αυτού για υποβολή αίτησης συμμετοχής, υπογραφή σύμβασης ενεχύρου με την τράπεζα Πειραιώς κ.λ.π.
 6. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
 7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 8. Έγκριση προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης έτους 2014
 9. Έγκριση παραλαβής της μελέτης ¨Ταχυμετρική υψομετρική αποτύπωση τμήματος ρέματος Ξηροποτάμου νήσου Σαμοθράκης
 10. Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Τοπικό δίκτυο για την βιώσιμη απασχόληση Νομού Έβρου¨
 11. Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Δίκτυο τοπικών δράσεων συνεργασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και διασύνδεσης με τα τοπικά προϊόντα της περιοχής¨
 12. Έγκριση αποδοχής της πράξης ¨Τοπικό δίκτυο για την απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης¨
 13. Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2014
 14. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2013
 15. Έγκριση εγγραφής παιδιών πέραν του εγκεκριμένου αριθμού από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και έγκριση επιβολής οικονομικής συμμετοχής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης.
 16. Έγκριση τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθμιση και εφαρμογή μεθοδολογίας διαχείρισης του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου με τίτλο ¨Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ- Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
 17. Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για αναζήτηση επενδυτών για χρηματοδότηση έργων με σκοπό την έναρξη αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών και την έξοδο από την οικονομική κρίση

               Ο Πρόεδρος

                        

  Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

14. Σαράντος Κωνσταντίνος 

15. Ατζανός Παναγιώτης  

16. Λάζαρης Αλέξανδρος  

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο