Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 19/11/2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 19/11/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη  13/11/2014

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 6152

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 22η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 19-11-2014 ημέρα Τετάρτη ώρα 18.30 μ.μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης από 1/1/2015
 2. Περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2015
 3. Περί καθορισμού τελών χρήσεως αρδευτικών γεωτρήσεων από 1/1/2015
 4. Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διόρθωση της αρίθμ. 157/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή παλαιών οφειλών ύδρευσης με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης¨ λόγω αθροιστικού λάθους
 5. Περί επανάληψης έγκρισης μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου για την ασφαλή φύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου ¨Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης¨
 6. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης και εκλογή Αντιπροέδρου
 7. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης και εκλογή Αντιπροέδρου
 8. Ορισμός αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 9. Ορισμός αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. της Σχολικής Γυμνασίου- Λυκείου
 10. Περί ορισμού αιρετού μέλους τριμελούς επιτροπής  για την εξακρίβωση των όρων και προϋποθέσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 cc
 11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης
 12. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή του έργου ¨Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας (ΣΑΕΠ 055 έτους 2014)
 13. Έγκριση προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αλληλεγγύης Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2015
 14. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αλληλεγγύης Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2014
 15. Έγκρισηορισμού Νομίμου Εκπροσώπου και Διαχειριστή για το Πρόγραμμα <<ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ>>  για παροχή εξουσιοδότησης προς τον  Νόμιμο Εκπρόσωπο για υποβολή αίτησης συμμετοχής, υπογραφή σύμβασης ενεχύρου προς την  τράπεζα- ΠΕΙΡΑΙΩΣ, δεσμεύοντας το φορέα  Κέντρο  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης κ ‘ Παιδείας του Δήμου Σαμοθράκης  με μόνη την υπογραφή του έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α‘’   
 16. Έγκριση 1ης & 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2014
 17. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
 18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 19. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου
 20. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου
 21. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων του Δήμου Σαμοθράκης.
 22. Έγκριση παραλαβής της υδραυλικής μελέτης  οριοθέτησης τμήματος ρέματος Ξηροποτάμου
 23. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για την υλοποίηση των μελετών του έργου ¨Κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού προσαγωγής δικτύου ακαθάρτων και ολοκλήρωση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμαριώτισσας»
 24. Αιτήσεις πολιτών

  Ο Πρόεδρος

      

   Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8.Κορδώνια Ευγενία

9.Ταμπάκης Νικόλαος

10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

11.Κουτράκη Μαρία                    

12.Γλήνιας Στυλιανός

13.Ατζανός Παναγιώτης

14. Φράγκου Μισέντου Άννα

15. Φωτεινού Φώτιος

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

2. Ράδιο Σαμοθράκη (www.radio@radiosamothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο