Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία Σύνταξη του 2ου Ενημερωτικού Δελτίου SUSTAIN

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία Σύνταξη του 2ου Ενημερωτικού Δελτίου SUSTAIN

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β49ΜΩ1Λ-1ΑΡ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκη

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2551350801

Fax:2551041204

 

Αρ. Πρωτ. 4841

24/5/2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία Σύνταξη του 2ου Ενημερωτικού Δελτίου SUSTAIN για τις ανάγκες προώθησης του προγράμματος ‘Αssessing Sustainability and Strengthening Operational Policy-SUSTAIN’ – Πρόγραμμα INTERREG IVC.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 

Α) Τις διατάξεις:

 • του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
 • του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 • την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 • την υπ’ αριθμόν 12/2012 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου
 • την αριθ. 33/17-5-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

 

Άρθρο 1: Εργασία

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία Σύνταξη του 2ου Ενημερωτικού Δελτίου SUSTAIN για τις ανάγκες προώθησης του προγράμματος ‘Αssessing Sustainability and Strengthening Operational Policy-SUSTAIN’ – Πρόγραμμα INTERREG IVC, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.999,84 €.

Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο έως την 8/6/2012 και ώρα 13.00

 

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Οικονομική επιτροπή θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.

Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι η Σαμοθράκη

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 6-8-2012 .

Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.

Άρθρο 5: Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

 

Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής

Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής:  Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.999,84 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, μείον το ποσοστό της έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής . Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμιά αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής .

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.

Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικού, Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης Τηλέφωνο: 2551 3 50809 FAX: 2551 0 41204

 

Άρθρο 8: Δημοσίευση

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου,  δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού

 

 

Άρθρο 9: διατάξεις

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

 

 • του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
 • του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 • την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο