Καταρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Σαμοθράκης- Ερωτηματολόγιο

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Καταρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Σαμοθράκης- Ερωτηματολόγιο
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Δήμοι υποχρεούνται να εκπονούν επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με το Ν 3463/06 και κυρίως λόγω των νέων ρόλων και αρμοδιοτήτων που τους επιδίδει ο Καλλικράτης.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για  δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α., αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.  Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δηλαδή αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Στα πλαίσια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σαμοθράκης της περιόδου 2011-2014
σας καλούμε να καταθέσετε γραπτώς τις προτάσεις σας στις υπηρεσίες του Δήμου ή στο e-mail : [email protected]. (fax 2551041204)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Καταρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Σαμοθράκης- Ερωτηματολόγιο κατεβάστε εδώ το σχετικό ερωτηματολόγιο 

και αποστειλατε στο [email protected] εως 15/12/2011


Παρακάτω παραθέτουμε αποσπάσματα της σχετική εκγυκλίου (την οποία  μπορείτε να κατεβάσετε στο σύνολο της ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Καταρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Σαμοθράκης- Ερωτηματολόγιο εδώ )

Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Η θέσπιση της υποχρέωσης εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. στοχεύει:
-στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους,
-στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου, 
-στην καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
-στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων,
-στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων, 
-στην επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων,
-στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, 
-στο συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.,
-στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,
-στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου.
Η γενική διάρθρωση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συνοπτικά, στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος:
α) Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να καταγραφούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από αλλαγές ή εξελίξεις. 
β) Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά και οι αδυναμίες του στην οργάνωση και λειτουργία του, που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου ο  Ο.Τ.Α. να ασκήσει το ρόλο του.
γ) Διατυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και οι προτεραιότητές του, που στη συνέχεια 
εξειδικεύονται σε άξονες, μέτρα, δράσεις, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα, κ.λπ.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, επομένως, περιλαμβάνει δράσεις στους ακόλουθους τομείς:
1) Για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης: 
α) Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (τεχνικές υποδομές και δίκτυα εξυπηρέτησης, προστασία και αειφόρος διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος,  χωροταξία και πολεοδομία). 
β) Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του (παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός,  κοινωνική πολιτική, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση).
2) Για την οργανωτική – λειτουργική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α.:
α) Οργάνωση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
β) Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης (μεσοπρόθεσμος οικονομικός προγραμματισμός, παρακολούθηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση).
γ) Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Ο.Τ.Α. (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός προσλήψεων, ανάπτυξη του υφιστάμενου προσωπικού, μηχανοργάνωση, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, εξασφάλιση γης και κτιριακών εγκαταστάσεων).
δ) Τέλος, προβλέπει την ανάπτυξη συνεργασιών με λοιπούς φορείς  του διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, γειτονικοί Ο.Τ.Α.) και τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις).

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο