Ανακοίνωση κλήρωσης ανάδειξης μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση κλήρωσης ανάδειξης μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα

Τ.κ. 68002

Τηλ.: 2551350800

Fax 2551041204

Email: dim@ samothraki.gr Σαμοθράκη 30/4/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 4303

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α),/1980

Γνωστοποιούμε ότι  την Τετάρτη  02-05-2012, ώρα 11.00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3)  τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α),/1980.

 

Τίτλος Προμήθειας

Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών

Προμηθευτής

Υπηρεσία

Έξοδα δαπάνες εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

65/2012 απόφαση Δημάρχου

Χονδρού Μαρία

Γενικές Υπηρεσίες

66/2012 απόφαση Δημάρχου

Γιαταγαντσίδου Μαρία

67/2012 απόφαση Δημάρχου

Χαρανάς Παναγιώτης

42/2012 απόφαση Δημάρχου

Στεργιόπουλος Στυλιανός

45/2012 απόφαση Δημάρχου

Παλκανίκος Ιωάννης

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικό

64/2012 απόφαση Δημάρχου

Ο.Τ.S.

Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες

Προμήθεια λαμπών και ηλεκτρικού υλικού

68/2012 απόφαση Δημάρχου

Κούρδογλου Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων

69/2012 απόφαση Δημάρχου

Παλαμούτη Φωτεινή & ΣΙΑ Ο.Ε.

Υπηρεσία ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης

Ταχυδρομικά και λοιπά τέλη επικοινωνίας για υλοποίηση προγράμματος INTERREG IVC

44/2012 απόφαση Δημάρχου

Informatica A.E.

Γενικές Υπηρεσίες

46/2012 απόφαση Δημάρχου

Γ. Δημητριάδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια εντύπων & υλικού πολλαπλών εκτυπώσεων

43/2012 απόφαση Δημάρχου

Informatica A.E.

Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες

Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων

72/2012 απόφαση Δημάρχου

Σωτηρούδης Λάμπρος

Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

73/2012 απόφαση Δημάρχου

Σωτηρούδης Λάμπρος

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

 

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Προϊσταμένη

Καμπούρη Πελαγία

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο