Επενδυτικά σχέδια για δασοκομικά προϊόντα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Επενδυτικά σχέδια για δασοκομικά προϊόντα
Καθορίσθηκε με κοινή υπουργική απόφαση η διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 123Β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007−2013, καθώς και η διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 5021, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1170/Β/10 – 4 – 2012, σύμφωνα με την οποία οι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι:
 • Η προμήθεια εξοπλισμού όπως: υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων.
 • Τα έργα υποδομής όπως: οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας, η προστατευτική επεξεργασία – ξήρανση στρογγυλής ξυλείας, η δημιουργία και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

Ειδικά για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) για δαπάνες που αφορούν:

 • Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών.
 • Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, σαν επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο νέων μονάδων.
 • Την αγορά ειδικού τύπου οχημάτων, (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για την μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
 • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτή δε συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης.
 • Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς που αφορά μόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους.
 • Στις ανωτέρω μεταποιητικές μονάδες, αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας μόνο για ιδία χρήση τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης.
 • Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου.

 

Σχετικά με τις παραπάνω δράσεις διευκρινίζονται τα εξής:

 • Οι παραπάνω Δράσεις είναι επιλέξιμες μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου.
 • Οι ανωτέρω επιλέξιμες δράσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
 • Για την απόκτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε μορφή, εδώ:

21 Απριλίου 2012 -πηγη:paseges.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο