Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού από συνεταιρισμούς

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού από συνεταιρισμούς
Καθορίσθηκαν, με υπουργική απόφαση, οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» από συνεταιριστικές οργανώσεις, στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 1451/52537 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1579/Β/8-5-2012, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος πληρωμής για την υλοποίηση της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012, βάσει του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου (άρθρα 105−110), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή του άρθρου 2.2 της αριθ. 736/1194/41458/03−04−2012 ΚΥΑ, επιχορηγείται η κάλυψη μέχρι του 100% των δαπανών ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του μελιού (φυσικοχημικών και λοιπών χαρακτηριστικών του μελιού, ύπαρξης καταλοίπων κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

 

Για το έτος 2012 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

 

Δικαιούχοι ορίζονται οι μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες μελισσοκομικών συνεταιρισμών.

Εξαιρούνται της επιχορήγησης οι μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες μελισσοκομικών συνεταιρισμών, οι οποίοι/ες:

α) έχουν ενταχθεί οριστικά στο μέτρο 1.2.3α «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του ΕΠΑΑ 2007−2013 κι έχουν εγκριθεί για την αγορά εξοπλισμού χημείου, είτε

β) έχουν ενισχυθεί μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και δεν έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από την ημερομηνία προμήθειάς του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, εδώ:

17 Μαίου 2012 -πηγη:paseges.gr

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο