Ανακοίνωση για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Σαμοθράκη 26/7/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου3 του ν.4038/2012(ΦΕΚ Α΄14) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 5 του ν.4047/2012, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση των υπόχρεων. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις  του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο το αργότερο εντός τεσσάρων (4)μηνών  από τη δημοσίευση της ΚΥΑ 20124/8-6-2012 (ΦΕΚ1828/8-6-2012 Τεύχος Β΄)Δηλαδή μέχρι 7/10/2012.

Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες  δόσεις  ενώ  όταν ο αριθμός των δόσεων υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις(24), το αίτημα  εξετάζεται από τον Δήμαρχο ,μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Για εφάπαξ εξόφληση καταβάλετε μόνο το ποσό της οφειλής  και διαγράφετε το συνολικό ποσό των προσαυξήσεων.Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Παρακαλούνται οι οφειλέτες που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα εσόδων του Δήμου για ρύθμιση της οφειλής τους.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551350805.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΧΑΝΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ


Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο