Προδημοσίευση προγράμματος επιδότησης στον τομέα της Μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας Μέτρο 2.3. ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013

Τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείαςτου Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Σκοπός Βασικοί στόχοι του προγράμματος Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας αποτελούν η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, […]