Πρόγραμμα Βιολογική Γεωργία Μέτρο 214: “Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις” ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων 16/01/2012 εως 29/02/2012.   Στόχος της δράσης η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος νερό αέρας) και η διατήρηση της βιοποικιλότητας η αειφόρος ανάπτυξη η προσφορά εγγυήσεων προς τους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα   Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Δικαιούχοι […]