ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Γενικη Γραμματεια Βιομηχανιασ

 

Αθήνα, 26.04.2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.

 

στοχοσ

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας

 

Προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης ανερχόμενο μέχρι και τα 50.000.000,00€, το οποίο αντίστοιχα κατανέμεται ως εξής:

 • κατά 50% δηλ. μέχρι και τα 25.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,
 • κατά 30% δηλ. μέχρι και τα 15.000.000,00€ για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις
 • και 20% δηλ. μέχρι και τα 10.000.000,00€ για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

 

είδος ενίσχυσης

Τα παρεχόμενα από το Πρόγραμμα κίνητρα έχουν την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση του έργου, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

 

Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

 • Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) για τις παγιοποιήσιμες δαπάνες και,
 • De Minimis ένεκα της φύσεως και του χαρακτήρα των ενισχυόμενων μη παγιοποιήσιμων δαπανών (άυλες δαπάνες).

 

Δικαιούχοι

 • Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 • Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

 

Επιλέξιμες Οικονομικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ)

Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.

 

 

Αντικείμενο Επενδυτικών Σχεδίων

 

Προϋπολογισμός &

Ποσοστό Δημόσιας Συμμετοχής (ΔΔ)

Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών,

35.000 – 100.000,0€ με ποσοστό Δ.Δ. 50% για ολόκληρη την Επικράτεια.

 

Ή

 

Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως:

 • Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
 • Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία

50.000 – 650.000,0€ με ποσοστό Δ.Δ. ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) και 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis 

 

Υψοσ Δημόσιας Δαπάνης – Δημόσια Χρηματοδότηση

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσό πέρα της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργου 

Ιδία Συμμετοχή

≥25%

Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση)

15% – 55% (ΓΑΚ) και

30% έως 55% (De Minimis)

Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική)

Το υπόλοιπο ποσοστό

 

 

Επιλέξιμες ενεργειες και δαπανεσ

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
 • Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)
 • Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
 • Λειτουργικές Ενέργειες

Διάρκεια υλοποίησης έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Υποβολή προτάσεων

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.

Eπιδοτήσεις τριών αστέρων για ξενοδοχεία

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι θέλουν να μετατρέψουν παραδοσιακά κτίσματα σε ξενοδοχειακές μονάδες. Αν είστε μέχρι 40 χρονών, ο επενδυτικός νόμος σάς στηρίζει για να ανοίξετε το δικό σας ξενοδοχείο ή για να ανακαινίσετε το υπάρχον με την προϋπόθεση ότι θα είναι 3 αστέρων. Το πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ θα αρχίσει να «τρέχει» μέσα στον Μάιο.

 

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση φτάνει και στο 100% για τα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση αφορά την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων. Ενισχύσεις μπορούν να λάβουν επίσης οι νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να μετατρέψουν παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίσματα σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, ή να εκσυγχρονίσουν ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα των Νέων» του επενδυτικού νόμου δίνει απευθείας επιχορηγήσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ για τις δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Διευκρινίζουμε ότι το μέγιστο ποσό των 500.000 ευρώ δίνεται κατά τα πρώτα πέντε χρόνια μετά την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της διατιθέμενης ενίσχυσης. Δηλαδή μπορεί η ενίσχυση να είναι ύψους μέχρι 100.000 ευρώ το έτος.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απαιτείται να έχουν νομική μορφή ή ατομικής επιχείρησης, ή εμπορικής εταιρείας, ή συνεταιρισμού.

Επίσης τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους. Προϋπόθεση αποτελεί επίσης να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και έπειτα ή να μην έχουν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους. Ακόμα δεν θα πρέπει να έχουν ως μετόχους με ποσοστό άνω του 20% ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Σημειώνουμε ότι ως μικρές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ενώ πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.

Στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

ΑΜΟΙΒΕΣ – ΤΟΚΟΙ – ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ
Οι δαπάνες που ενισχύονται

Ενισχύονται οι δαπάνες για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισμού. Δεν χρηματοδοτούνται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης. Ετσι οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα:

 • Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 30.000 ευρώ.
 • Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων), όπως δημοτικά τέλη κ.λπ.
 • Μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπαγωγής και ειδικό ερωτηματολόγιο.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr).

3. Οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr).

4. Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους. Συγκεκριμένα υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.

5. Δήλωση για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής ή μικρής:

 • Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008.
 • Στοιχεία του φορέα και των μετόχων-εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων.

Επίσης, υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αποδεικτικό ΔΟΥ περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου).
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου των ιδίων κεφαλαίων ή της βαθμολογούμενης ιδίας συμμετοχής στο κόστος της επένδυσης.
 • Εγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Και ακόμα τα εξής στοιχεία φερεγγυότητας:

 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου.
 • Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).
 • Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
Στα 100.000 ευρώ ορίζεται το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Συγκεκριμένα όπως προβλέπεται από τον επενδυτικό νόμο:

– Για μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο κόστος είναι 150.000 ευρώ.

– Για πολύ μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο κόστος είναι 100.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και θα τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού.

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα έτος, εφόσον με την προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου με βάση το κόστος αυτού.

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες δεν καλύπτονται με μία από τις προτεινόμενες ενισχύσεις του ειδικού καθεστώτος της επιχειρηματικότητας των νέων, μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν με:

 • Με ίδια κεφάλαια
 • Με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον Επενδυτικό Νόμο, είτε σε άλλο πρόγραμμα, π.χ. πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
 • Με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
 • Με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και έπειτα εντύπως στα παρακάτω γραφεία, απ’ όπου επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφορίες:

Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του υπουργείου για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια (Κοραή 4, Αθήνα, τηλ. 210-3258800-4), πλην των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του υπουργείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, τηλ. 2310-379103 και 2310-379240), για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Κεν. Μακεδονίας και Δυτ. Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να κατευθυνθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.startupgreece.gov.gr/el/funding-programs

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm

www.mindev.gov.gr

8 Mαίου 2012 -πηγη:  ethnos.gr

ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος για Εμποριο, Μεταποίηση, Τουρισμό, Υπηρεσίες

Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ανεπίσημη προδημοσίευση της προκήρυξης του ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ επιδότησης επιχειρήσεων των κλάδων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 450 εκ. για υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ως 250 εργαζόμενους με ποσοστά επιδότησης από 40 ως 60% ανάλογα το μέγεθος της εταιρίας και τον τόπο υλοποίησης.

Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται προσεχώς.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Επιλέξιμοι φορείς:

Είναι υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που:
1. λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες σε ισχύ
2. την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση απασχόλησαν ως 250 εργαζόμενους σε ΕΜΕ 
3. δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ειδική εκκαθάριση κλπ
4. δεν είναι προβληματικές
5. διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ 2008 οι υφιστάμενες και οι νέες ή θα αποκτήσουν οι υπό σύσταση.
6. Έχουν μέσο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία από 30.000€ ως 50.000.000€ για μεταποίηση και τουρισμό 
και από 20.000€ ως 50.000.000€ για εμπόριο και υπηρεσίες.

Β. Επιλέξιμες επενδύσεις: 

 Διαμόρφωση κτηρίων και χώρων 
 Ειδικές εγκαταστάσεις: ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών  εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων μεταφοράς 
πεπιεσμένου αέρα και ατμού, εγκαταστάσεων εξαερισμού, γερανογέφυρες κ.λ.π.
 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού  εξοπλισμού και μεταφορικών 
μέσων  για την μεταφορά ειδών εντός της μονάδας 
 Προμήθεια και εφαρμογή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού,
 Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων – χρήσης τεχνογνωσίας (ως 10% του προϋπολογισμού).
 Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001/2000, ISO 14000, 
HACCP, κ.τ.λ..
 Δαπάνες σύνδεσης με ειδικούς οργανισμούς και  ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών
 Ενέργειες προώθησης και προβολής 
 Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
μόνο για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ (καθεστώς αυτοπαραγωγού)
 Αμοιβή συμβούλου για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση – διοίκηση του έργου ως 2.000€

Γ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης
Όριο Προϋπολογισμού: Μεταποίηση-Τουρισμός: 30.000€ ως 300.000€ Εμπόριο-Υπηρεσίες: 20.000€ ως 100.000€. 
Το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης θα είναι συνάρτηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης

Ίδια Συμμετοχή: 40-60% ανάλογα το μέγεθος της εταιρίας και τον τόπο υλοποίησης.

Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ίδιας συμμετοχής για την υποβολή πρότασης. Εφ΄ όσον υπάρχει πρέπει να 
αποδειχθεί και να μην είναι μικρότερη από 25% του συνολικού προϋπολογισμού.  
Το σύνολο της ίδιας συμμετοχής μπορεί να προέρχεται και από τραπεζικό δανεισμό.
Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες για μεταποίηση και τουρισμό και 12 μήνες για εμπόριο και υπηρεσίες

7 Απριλίου 2012 -πηγη:targetbs.gr

Οι ελιές παράγουν και ενέργεια εκτός από ελαιόλαδο – Πρωτοποριακή πρωτοβουλία

Το μηχάνημα βρίσκεται στο στάδιο της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Σημειώνεται πως το 8% με 9% της συνολικής αγροτικής γης στην Ισπανία καλλιεργείται με ελαιόδεντρα, τα οποία βεβαίως κλαδεύονται κάθε χρόνο.

—Υδροηλεκτρικά
Παράλληλα, οι τοπικές αρχές της Ανδαλουσίας προχωρούν στην εκμετάλλευση δεκάδων παροπλισμένων υδροηλεκτρικών σταθμών μικρού μεγέθους.

Η προκαταρκτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι βάσει της τρέχουσας εγγυημένης τιμής πώλησης της κιλοβατώρας (feed-in tariff), η ισχύς των 24,8 MW των υδροηλεκτρικών σταθμών, αποτελεί μια ελκυστική επενδυτική επιλογή για ιδιώτες

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όλο εγχείρημα καταγραφής του δυναμικού και εκπόνησης προ-
τάσεων για την αξιοποίησή του στοίχισε μόλις 800 ευρώ ανά υδροηλεκτρικό σταθμό.

-Πρωτοπορία στην ηλιακή ενέργεια

Υπενθυμίζεται πως η ισραηλινή εταιρεία AORA κατασκεύασε μια πρωτοποριακή μονάδα ηλιακής ενέργειας στην Ανδαλουσία.

Πρόκειται για μια μια ηλιακή μονάδα-πύργο, στην έρημο «Tabernas» με σχήμα τουλίπας που παράγει ενέργεια για 35 νοικοκυριά (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηλιακή ονάδα Gemasolar, που λειτουργεί από τον περασμένο Μάιο στις πεδιάδες της Ανδαλουσίας.

Η εν λόγω μονάδα παράγει ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και τη νύχτα (διαβάστε περισσότερα εδώ).

8 Μαίου 2012 -πηγη:econews.gr