Πρόσκληση σύγκλισης οικονομικής επιτροπής 17/5/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 11/5/2012

Αρ.Πρωτ.: 4612

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Μαίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της εργασίας «Σύνταξη του 2ου ενημερωτικού Δελτίου sustain για τις ανάγκες προώθησης του προγράμματος ‘Αssesing Sustainability and Strengthening operationaql Policy- Sustain’ πρόγραμμα INTEREG IVC».
  2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της εργασίας «Υλοποίηση δράσεων του έργου Thracian and Byzantine cultural heritageein the Rhodopi Mountains and the Northorn Aegean».
  3. Εγκριση διάθεσης πίστωσης.
  4. Ανανέωση Παγίας προκαταβολής.