Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 3-8-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 30-7-2012

Αρ.Πρωτ.: 6630

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Aυγούστου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

1.Περί απευθείας ανάθεσης  του έργου «Καθαρισμός περιαστικού δάσους Χώρας».

2.Περί απευθείας ανάθεση του έργου Διάνοιξη αντιπυρικής Ζώνης στην περιοχή Βαράδες.

3. Περί έγκριση Διάθεσης Πίστωσης.

4. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Αποψίλωση Περιβάλλοντος Χώρου Σταθμού μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» .

5 . Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «Αποψίλωση Δημοτικών δρόμων»

6. Περί έγκρισης της μελέτης και των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Υδρομάστευσης δεξαμενής για την ύδρευση οικισμών Χώρας και Αλωνίων».

7. Περί ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Υδρομάστευσης δεξαμενής για την ύδρευση οικισμών Χώρας και Αλωνίων».

 

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 3-8-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη  30/7/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 6628

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 9η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 3-8-2012 ημέρα  Παρασκευή  ώρα  20.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

  1. Καθορισμός κτημάτων και ελαιοκτημάτων του Δήμου προς εκμίσθωση
  2. Περί αποδοχής παραίτησης της κα. Γιαννέλου Πολύμνιας από μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης.
  3. Περί αντικατάστασης του κ. Βίτσα Αθανάσιου από μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Σαμοθράκης
  4. Περί αποδοχής παραίτησης του κ. Λάζαρη Αλέξανδρου και αντικατάστασή του από μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
  5. Καθορισμός χώρων αξιοποίησης και διάθεσης αποβλήτων κατεδαφίσεων
  6. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης
  7. Έγκριση έκθεσης Β΄ τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
  8. Περί τροποποίησης της απόφασης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.

9.    Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

10.   Ορισμός μελών επιτροπής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για την παραλαβή διαφόρων

προμηθειών του Δήμου

11. Έγκριση παραλαβής της μελέτης ¨Υδραυλική  μελέτη δικτύων μεταφοράς νερού

ταμιευτήρα Ξηροποτάμου νήσου Σαμοθράκης

12. Περί εφαρμογής τω διατάξεων του άρθρου 17  Ν. 4056/2012 που αφορά την

διαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτα και βοοειδή)

13. Αιτήσεις πολιτών

 

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Γιαννέλου Πολύμνια

3.   Γλήνιας Πέτρος

4.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

5.   Γαλατούμος Νικόλαος

6.   Γιαραμάνης Χρήστος

7.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

8.   Παπάς Παναγιώτης

9. Κυλίμος Νικόλαος

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14. Σαράντος Κωνσταντίνος

15. Ατζανός Παναγιώτης

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη