Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/2/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 12-2-2013
Αρ.Πρωτ.:646

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κυλίμος Νικόλαος
5. Γιαννέλου Πολύμνια
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η  του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής
Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί σύνταξης σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σαμοθράκης.
2.Περί έκθεσης εσόδων εξόδων 4ου τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.