Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 28-6-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  20/6/2013

  Αρίθμ. Πρωτ.: 3928

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 13η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 28-6-2013 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

1. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων δημοτικής αρχής διετίας 2011-2012 

   

 Ο Πρόεδρος

                       Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

14. Σαράντος Κωνσταντίνος 

15. Ατζανός Παναγιώτης  

16. Λάζαρης Αλέξανδρος  

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 25/6/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη 19-6-2013

Αρ.Πρωτ.:3857

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η  του μηνός Ioυνίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Περί έγκρισης δαπανών Παγίας προκαταβολής.
  2. Περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδων –Θέρμων και Τούρλι».
  3. Περί τροποποίησης της αρίθμ. 79/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί εκποίησης δημοτικών εκτάσεων στην θέση Στριβερός και Βίγλα με σκοπό την δημιουργία παραθεριστικών κατοικιών και ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης».
  4. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτων(κάμπινγκ Βαράδες, χώρος αναψυχής Πλατιάς και Υδροθεραπευτηρίου).
  5. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης δημοτικής έκτασης 80 στρεμμάτων περιοχής Θέρμα – Βαράδες για την δημιουργία πρότυπων παιδικών κατασκηνώσεων.
  6. Περί έγκρισης Διάθεσης πίστωσης