Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 1-8-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  26/7/2013

  Αρίθμ. Πρωτ.: 5031

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 16η  τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 1-8-2013 ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  20.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Περί τροποποίησης της αρίθμ.  137 /2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συγκρότηση επιτροπής κατασχέσεων του μη απομακρυθέντος ζωϊκού κεφαλαίου σε παράνομα λειτουργούσε πτηνοτροφικές μονάδες¨
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Σαμοθράκης
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθμιση και εφαρμογή μεθοδολογίας Διαχείρισης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Δήμου            

Κομοτηνής στα πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» – Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία

      4.   Έγκριση αποδοχής δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο 

            Αθηναίων

      5.  Απ’ ευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας τροφίμων για την λειτουργία 

           τουριστικών εγκαταστάσεων  λόγω ματαίωσης (άγονος) του σχετικού 

            διαγωνισμού  

      6.   Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2013

      7.   Έγκριση τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 

            2013

 1. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού έτους 2013
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης έτους 2013
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2013
 4. Συγκρότηση μελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 5. Περί τροποποίησης της 25/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση υποβολής ένταξης της πράξης ¨Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης Καμαριώτισσας με επαρχιακό δίκτυο Καμαριώτισσας – Χώρας στη θέση Σωληνάρι¨ στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη, άξονας προτεραιότητας: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ, θεματική προτεραιότητας: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση, κατηγορία πράξεων: Ολοκληρωμένα σχέδια για την ανάπτυξη παράκτιων και νησιωτικών περιοχών¨ ως προς τον προϋπολογισμό του έργου 
 6. Έγκριση ηχητικής κάλυψης των προγραμματισμένων  μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια του εορτασμού των 150 χρόνων από την εύρεση του αγάλματος της Νίκης.
 7. Περί  γνωμοδότησης για την ένταση για την διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών κτημάτων περιοχής Άνω Μεριάς του Χατέλου Ματθαίου 
 8. Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων
 9. Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής καταστημάτων
 10. Αιτήσεις πολιτών

           Ο Πρόεδρος

                         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

14. Σαράντος Κωνσταντίνος 

15. Ατζανός Παναγιώτης  

16. Λάζαρης Αλέξανδρος  

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη