3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.

Στo πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, για ένταξη στο πρόγραμμα.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περίληψης της πρόσκλησης αποτελούν τα Παραρτήματα αυτής στα οποίο περιλαμβάνονται:

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Παράρτημα Ι – Ενημερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόμενες δράσεις, Παράρτημα ΙΙ – Αίτηση ενίσχυση – Φάκελος υποψηφιότητας, Παράρτημα ΙΙΙ – Κριτήρια επιλεξημότητας, Παράρτημα IV – Κριτήρια επιλογής, Παράρτημα V – Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες – Παράρτημα VI– Θεσμικό πλαίσιο και Παράρτημα VIΙ – Αρχιτεκτονικές προδιαγραφές.

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθεται, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (cd), χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» Α.Ε., Δ/νση: Πρβατώνας Τ.Κ. 68003, τηλ. 25540 20090-2 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» Α.Ε. (www.dimossin.gr)

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Leader, στον νομό Έβρου, αποτελείται από 3 Δήμους, Σουφλίου, Σαμοθράκης και τα ορεινά διαμερίσματα του δήμου Αλεξανδρούπολης (Εξαιρούνται τα Δ.Δ Αλεξανδρούπολης και Μάκρης). Στο Δ.Δ. Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης  περιλαμβάνονται μόνο οι εκτός σχεδίου περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος διότι ο πληθυσμός του Δ.Δ. ξεπερνά τους 5.000 κατοίκους. 

Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
  1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ.
  2. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» Α.Ε. στον Προβατώνα, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε..» Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.  

Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες

  1. 1.        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε., στα τηλέφωνα 25540 20090-2 ή επί τόπου. Υπεύθυνοι: κος Κουζούκος Κωνσταντίνος, κα Βραχιόλογλου Θάλλεια, κος Ζαπάρτας Παναγιώτης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμηθευτείτε όλα τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης κατεβάζοντας το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο (.rar)

3η Πρόσκληση.rar

 http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=266&obcatid=86

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27/9/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη 23-9-2013

Αρ.Πρωτ.:6070

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η  του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Περί εγκρίσεως ανανέωσης Παγίας Προκαταβολής.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 28& 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η Cosmote φέρνει στη Σαμοθράκη την ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ομάδα εθελοντών Ιατρών) για Ιατρικές εξετάσεις στο γενικό πληθυσμό.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 28& 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η Cosmote φέρνει στη Σαμοθράκη την ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ομάδα εθελοντών Ιατρών) για Ιατρικές εξετάσεις στο γενικό πληθυσμό.

Ειδικότητες: Παιδιάτρος,Γυναικολόγος, Οφθαλμίατρος, ΠνευμονολόγοςΟι εξετάσεις θα γίνονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ και αφορούν το σύνολο του πληθυσμού.
Ώρες Ιατρείων: 09.00-14.00 και 18.00-20.00Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν τις παρακάτω εξετάσεις ενώ θα συμπληρωθούν και τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ των παιδιών για τα σχολεία:
– Οι παιδίατροι θα εξετάσουν τον παιδικό πληθυσμό .
– Οι γυναικολόγοι θα εξετάσουν τον γυναικείο πληθυσμό και θα πραγματοποιήσουν προληπτικό έλεγχο γυναικολογικού καρκίνου και Pap-test.
– Οι πνευμονολόγοι θα εξετάσουν πληθυσμό εκτελώντας σπιρομετρήσεις.
– Οι οφθαλμίατροι θα πραγματοποιήσουν οφθαλμολογικές εξετάσεις όπως μέτρηση οπτικής οξύτητας, βυθοσκόπηση κ.λ.π.

Σε μερικές ημέρες η προκήρυξη του προγράμματος νέων αγροτών για το 2013

Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων σε νέους γεωργούς θα είναι περί τα 100 εκατ. ευρώ. Βασική διαφορά του προγράμματος από την προηγούμενη προκήρυξη του 2009 αποτελεί η μειωμένη επιδότηση ανά νέο αγρότη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και έχει ως εξής: Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ 
Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ, και 
Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ. 
agrotes-kalliergeies-epidotisi_731x600Πιο αναλυτικά, αυτά τα ποσά προκύπτουν αφού ληφθούν υπόψη τα τρία παρακάτω κριτήρια: Η περιοχή μόνιμης κατοικίας: 
Ορεινή – 7.500 ευρώ, 
Μειονεκτική – 5.000 ευρώ, 
Λοιπές περιοχές – 2.5000 ευρώ. 
Ο προσανατολισμός παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση: 
Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ, 
Φυτική – 7.500 ευρώ, 
Μικτή–μελισσοκομία – 5.000 ευρώ. 
Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση: 
πάνω από από το 120% του εισοδήματος αναφοράς – 5.000 ευρώ, 
80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ. 
Αθροίζοντας τα ποσά από τα τρία κριτήρια, προκύπτει το ποσό της συνολικής επιδότησης που δικαιούται να λάβει ο κάθε νέος αγρότης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα. Πότε εκταμιεύεται η επιδότηση 
Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή επιδότησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. H α΄ δόση ανέρχεται στο 70% της εγκεκριμένης επιδότησης ανά δικαιούχο και καταβάλλεται μέσα στο πρώτο έτος. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου. Η β΄ δόση (15%) θα χορηγείται από το δεύτερο έτος, ενώ η γ΄ δόση (15%) θα εκταμιεύεται με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον 2 Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης. Οι β΄ και γ΄ δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με την συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. 
Δικαιούχοι νέοι αγρότες 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, που ενδέχεται να τροποποιηθούν από την οριστική προκήρυξη του προγράμματος, οι δικαιούχοι νέοι αγρότες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για επιδότηση και της ημερομηνίας γέννησης. 
Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», και συγκεκριμένα α) Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού ή β) Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους. 
Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος). 
Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης. 
Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται. 
Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα. 
Επίσης, θα ισχύσουν περιορισμοί που αφορούν τη γεωργική εκμετάλλευση.

Συγκεκριμένα, πρέπει: Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ. 
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους, β) μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τ.μ. (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας), στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια. 
Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Το σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες. 
Για ένταξη στο μέτρο επιδότησης νέων αγροτών λαμβάνονται επιπλέον υπόψη τα ακόλουθα, για τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις: η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων. 
μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». 
το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της.

Μη επιλέξιμοι αγρότες 
Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς επιδότησης νέων αγροτών και δεν επιδοτούνται οι ακόλουθοι: Νομικά πρόσωπα (εταιρίες). 
Φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο (μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι, κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας. 
Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κ.λπ. Οι εποχιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται ανά περίπτωση (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος και διάρκεια σύμβασης κ.λπ). Η περιστασιακή απασχόληση δύναται να γίνει αποδεκτή εφόσον πραγματοποιείται σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει. 
Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. 
Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανήλικων τέκνων από όλες τις πηγές) μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος. 
Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς. Το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των εξωγεωργικών εισοδημάτων όπως προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος. 
Όσοι των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη. 
Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Οι σπουδαστές – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

Δεσμευτικοί στόχοι για τους νέους αγρότες που θα επιδοτηθούν 
Οι νέοι γεωργοί που θα ενταχθούν στο μέτρο 112 οφείλουν να επιτύχουν το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου σε ορίζοντα πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης για επιδότηση από το πρόγραμμα. Οι δεσμευτικοί στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και οι επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής περιλαμβάνουν τα εξής: Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μεγαλύτερου της 1) ΜΑΕ και εισοδήματος μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βελτίωση του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. 
Επίτευξη της συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί, μέσα σε 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης.

Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως από τη λήψη ή μη ενιαίας ενίσχυσης. 
Απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης. (κατοχή απολυτηρίου / Πτυχίου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΙΕΚ, ΤΕΣ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, αναλόγου κατεύθυνσης με εκείνη της εκμετάλλευσης ή παρακολούθηση μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών από κέντρο κατάρτισης αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ).

Εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταμείου Ασφάλισης, μέσα σε 36 μήνες το ανώτατο από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης. Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να υποβληθεί μέσα στο πρώτο έτος από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.

Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσης του και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης του ή να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη και να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία – πλην υπερπόντιας – δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές – κτηνοτροφικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης. 
Οριστική εγγραφή με την προηγούμενη ιδιότητα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 24 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και διαρκής ενημέρωση των μεταβολών μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά. 
Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων σε σχέση με τα ανωτέρω, αλλά και σε σχέση με τα λοιπά μεγέθη που προσδιορίζονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, βάσει του οποίου οι υποψήφιοι δεσμεύονται, αξιολογούνται και τελικά κρίνονται ως δικαιούχοι των ενισχύσεων. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις των νέων γεωργών 
Κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του μέτρου επιδότησης της εγκατάστασης νέων γεωργών αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης να τηρεί τους όρους που περιέχονται στη σύμβαση, κυρίως: Να υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ετήσια Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και να τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Να τηρεί τουλάχιστον απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής του από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης. 
Να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του. 
Να υποβάλλει φορολογική δήλωση. 
Να υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω. 
Να διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσής του, για το οποίο ενισχύθηκε, από την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου. 
Να διατηρήσει τουλάχιστον την ιδιότητα του μερικής απασχόλησης γεωργού και αρχηγού της εκμετάλλευσης, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 25% του εισοδήματός του από γεωργικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσης του χρόνο μεγαλύτερο του 50% της συνολικής του απασχόλησης, από το πέρας της ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης ημερομηνίας επίτευξης των δεσμευτικών στόχων. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα νέων αγροτών 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα νέων αγροτών μπορείτε να λαμβάνετε από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες έχουν ήδη την εμπειρία και την τεχνογνωσία από τη διαχείριση προηγούμενων προγραμμάτων για νέους γεωργούς. Τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα θα δημοσιεύσει το www.epidotisimag.gr με την έκδοση της προκήρυξης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.17/09/2013
Πηγή: www.epidotisimag.gr