Έναρξη Πράξης ΤΟΠΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΣ “ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ”

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ,

ανακοινώνει την έναρξη της εν λόγω Πράξης.

Έντυπο Αίτησης για τους υποψηφίους,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

1ο δελτίο τύπου- Ανακοίνωση έναρξης,