Άδεια Εμπορίου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Άδεια Εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 22/1/14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΒΡΟΥ                                                                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 302

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο Δήμος Σαμοθράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, να υποβάλλουν στα γραφεία του Δήμου, την αίτηση τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, μέχρι και 31-01-2014 ημέρα Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο αριθμός και ο τύπος της άδειας καθορίζονται σύμφωνα με την αριθμ.88076/27-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένα για το Δήμο Σαμοθράκης:

Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου – Άδεια Τύπου Β’. Ανώτατος αριθμός 30.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δε συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση,

σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας τους.

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών-

συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος (α’ κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων υπηρεσιών (Δήμων-Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων (άρθρο 1 παράγραφος 1 Π.Δ.254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17-1-2011

(ΦΕΚ 275/22-2-2011 τεύχος Β’).

γ) Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς (άρθρο 7 παράγραφος 1 Π.Δ. 254/05).

δ) Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Σαμοθράκης από διετίας και πλέον.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 είναι τα εξής:

1. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι είναι άνεργος/η και δε συνδέεται ο ίδιος ούτε ο ή η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα αυτών με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του/της.

2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας επικυρωμένο.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος για το τελευταίο οικονομικό έτος για το οποίο έχει γίνει εκκαθάριση.

4. Κάρτα ανεργίας.

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (από το Δήμο).

6.Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν.3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:

α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί.

β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία (3) τέκνα.

γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (ΦΕΚ 82Α).

δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.

ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

ζ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Κατά την έκδοση άδειας υπαίθριου εμπορίου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια

υπηρεσία:

1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης

έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47Α) και 1642/1986

(125Α).

2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο

ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής υπηρεσίας, εφόσον

πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.

4. Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του και επιδεικνύει:

5. Την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόμενου ή του

προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.

6. Το βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών (παράγραφος 3 άρθρο 1

Π.Δ.254/05), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17-1-

2011 (ΦΕΚ 275/22-2-2011 τεύχος Β’).

7. Έκθεση της τουριστικής αστυνομίας ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

8. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς τον Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες στον Μάτσιο Ηλία στο τηλέφωνο 2551350800.

                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο