ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Διασύνδεση με τα Τοπικά Προϊόντα της Περιοχής”

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Διασύνδεση με τα Τοπικά Προϊόντα της Περιοχής”

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Διασύνδεση με τα Τοπικά Προϊόντα της Περιοχής”
Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη παρατάσεται έως και τις 13/06/2014, κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ – EVROMOTION»
Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Διασύνδεση με τα Τοπικά Προϊόντα της Περιοχής» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
πως έχει δοθεί δεύτερη παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη έως και τις 13/06/2014, κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00-15:00, στις εξής διευθύνσεις:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ, ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 307, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 2551035848
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, , ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 68002, ΤΗΛ.: 2551350810, FAX: 2551041204
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στις εξής διευθύνσεις:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ, ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 307, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 2551035848
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 68002, ΤΗΛ.: 25513 50810, FAX: 25510 41204
Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ», 1ο ΧΛΜ. ΑΓΡ. ΠΑΡ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΠΑΛΑΓΙΑΣ, 68100, ΤΗΛ.: 2551088620

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο