Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 10-3-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 4-3-2014
Αρ.Πρωτ.: 1115

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
2. Κεχαγιόγλου Στυλιανος
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κυλίμος Νικόλαος
5. Σταφυλάς Ιωάννης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Μαρτίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων ετών του Δήμου Σαμοθράκης.
Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.
Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στην περιοχή Μαυρόγια – Λούκια του Δήμου Σαμοθράκης.
Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Άνω Μεριά .
Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών καθορισμού των όρων του ανοικτού διαγωνισμού και την διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων.
Περί ορισμού Επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικών Σφαγείων.
Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση της πίστωσης για την ” Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γενικού συντονισμού, επιστημονικής διαχείρισης και επίβλεψης υλοποίησης του έργου <Foresting the use of low temperature geothermal sourcew through the development of operational exploitation guidelinew and green energy solutionw of enterprising> στα πλαίσια υλοποίησης του έργου <Foresting the use of low temperature geothermal sourcew through the development of operational exploitation guidelinew and green energy solutionw of enterprising> με διακριτικό τίτλο “ENERGEIA”στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαικής συνεργασίας <Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013>.
Περί ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γενικού συντονισμού, επιστημονικής διαχείρισης και επίβλεψης υλοποίησης του έργου <Foresting the use of low temperature geothermal sourcew through the development of operational exploitation guidelinew and green energy solutionw of enterprising> στα πλαίσια υλοποίησης του έργου <Foresting the use of low temperature geothermal sourcew through the development of operational exploitation guidelinew and green energy solutionw of enterprising> με διακριτικό τίτλο “ENERGEIA”στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαικής συνεργασίας <Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013>.