Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 5-5-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 30-4-2014
Αρ.Πρωτ.: 2296

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
2. Κεχαγιόγλου Στυλιανος
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κυλίμος Νικόλαος
5. Σταφυλάς Ιωάννης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Χανός Μ.Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί κήρυξης άγονου του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαμοθράκης .
Περί κήρυξης άγονου του διαγωνισμού για την εκμίσθωση 20 στρεμμάτων δημοτικής έκτασης στον Άγγιστρο Σαμοθράκης.