ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Aριθ. Πρωτ.: 4752   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέληΔημοτικούΣυμβουλίουγιατηνεκλογήτωνμελώντουΠροεδρείουτου Δημοτικού Συμβουλίου και τωνμελώντηςΟικονομικής Επιτροπήςκαιτης ΕπιτροπήςΠοιότηταςΖωής. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης- τ.κ.68002) στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα […]

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαμοθράκης

  ΑΔΑ: 7ΥΗΡΩ1Λ-23Ω                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σαμοθράκη 3/9/2014 NOΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           Αρίθμ. Πρωτ.:4766 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αρίθμ. Απόφαση: 313 Έχοντας υπόψη: $1·         Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) $1·         Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών […]