ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Aριθ. Πρωτ.: 4752

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέληΔημοτικούΣυμβουλίουγιατηνεκλογήτωνμελώντουΠροεδρείουτου Δημοτικού Συμβουλίου και τωνμελώντηςΟικονομικής Επιτροπήςκαιτης ΕπιτροπήςΠοιότηταςΖωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης- τ.κ.68002) στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής & εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ ΑΜΘ

ΟπροεδρεύωνΣύμβουλος

Γαλατούμος Νικόλαος

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8.Παπάς Παναγιώτης

9.Κορδώνια Ευγενία

10.Ταμπάκης Νικόλαος

11.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

12.Κουτράκη Μαρία

13.Γλήνιας Στυλιανός

14.Ατζανός Παναγιώτης

15. Φράγκου Μισέντου Άννα

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

2. Ράδιο Σαμοθράκη ([email protected])

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαμοθράκης

 

ΑΔΑ: 7ΥΗΡΩ1Λ-23Ω

                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σαμοθράκη 3/9/2014

NOΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           Αρίθμ. Πρωτ.:4766

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Αρίθμ. Απόφαση: 313

Έχοντας υπόψη:

$1·         Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)

$1·         Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

$1·         Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία

$1·         Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Σαμοθράκης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.859 κατοίκους.

$1·         Το γεγονός ότι ο Δήμος Σαμοθράκης δεν έχει Δημοτικές Ενότητες.

$1·      Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 3/9/2014 έως 2/3/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

  1. 1.         Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γαλατούμο Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας ιδίως:

Α.1.) Την εποπτεία και ευθύνη τωνΤεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του τμήματος σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και  συγκεκριμένα:

$1ü  τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών  έργων του Δήμου,

$1ü  την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων,

$1ü  τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών,

$1ü  Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,

$1ü  την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων,

$1ü  την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών,

$1ü  την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων,

$1ü  την  αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου,

$1ü  τη συντήρηση των χώρων πρασίνου,

$1ü  τη λειτουργία των κοιμητηρίων,

$1ü  τη λειτουργία των σφαγείων,

$1ü  την ενεργειακή διαχείριση κινητών και ακινήτων,

$1ü  Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού,

$1ü  την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των φορέων που εποπτεύει ο Δήμος και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Β. Αρμοδιότητες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως:

Β.1) Την εποπτεία και ευθύνη των  Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας όσον αφορά  τις αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων και ρύθμισης και εποπτείας εμπορικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 7 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και  αφορούν και συγκεκριμένα:

$1ü  αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων,

$1ü   αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή,

$1ü   αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων).

Γ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κ.λ.π. διοικητικών εγγράφων του Δήμου (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

  1. 2.         Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βογιατζή Ιωάννη, στον οποίο δεν  παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες  Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και ιδίως:

Α.1) Την εποπτεία και ευθύνη των  Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και  συγκεκριμένα:

$1ü  Την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών, προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης,

$1ü   τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου,

$1ü  τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές,

$1ü  την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166).

Β. Αρμοδιότητες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως:

Β.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) εκτός από τις αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων και ρύθμισης και εποπτείας εμπορικών δραστηριοτήτων (ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων,  προστασίας του καταναλωτή, χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) και  συγκεκριμένα:

$1ü  την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου,

$1ü  την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας,

$1ü   την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,

$1ü  την προώθηση της απασχόλησης,

$1ü  την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης,

Γ. Αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και ιδίως:

Γ.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των  Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και  συγκεκριμένα:

$1ü  το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής,

$1ü  των πολιτικών ισότητας των φύλων,

$1ü  την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων,

$1ü  την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

$1ü  την  προώθηση της Δια Βίου Μάθησης,

$1ü  το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,

$1ü  την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των φορέων που εποπτεύει ο Δήμος και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Δ. Αρμοδιότητες Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:

Δ.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στα άρθρα 10 και 11 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και  συγκεκριμένα:

$1ü  την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου,

$1ü  την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου,

$1ü   την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.

$1ü  την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου,

$1ü  τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων,

$1ü  τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του,

$1ü  τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας,

$1ü   την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

ΣΤ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κ.λ.π. διοικητικών εγγράφων του Δήμου (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

3. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

4. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ.. Γαλατούμου Νικόλαου και Βογιατζή Ιωάννη  όταν απουσιάζουν  ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος,

5.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Βογιατζή Ιωάννη.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                        ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ