Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 05/02/2015

Αρ.Πρωτ.: 567

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Στεργίου Εμμανουήλ

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κορδώνια Ευγενία

5. Κουτράκη Μαρία

6. Φωτεινού Φωτεινός

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

$11.   Περί κατακύρωσης αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση οικίας ιατρού.

$12.   Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης

$13.   Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διενέργεια της εργασίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο