Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 30-1-2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη  23/1/2015

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 358

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 2η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις    30-1-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

  1. Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2015.
  2. Έγκριση 2ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
  3. Έγκριση κατανομής πιστώσεων Α΄ δόσης έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης
  4. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2015
  5. Έγκριση λύσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης, ορισμός εκκαθαριστή και μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Δήμο Σαμοθράκης και στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας (Ν.Π.Δ.Δ.)
  6. Έγκριση μεταφοράς προσωπικού της υπό λύσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης στο Δήμο Σαμοθράκης και στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας (Ν.Π.Δ.Δ.)
  7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
  8. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.

     Ο Πρόεδρος

     

   Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8.Κορδώνια Ευγενία

9.Ταμπάκης Νικόλαος

10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

11.Κουτράκη Μαρία                    

12 Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

13.Ατζανός Παναγιώτης

14. Φράγκου Μισέντου Άννα

15. Φωτεινού Φώτιος

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

2. Ράδιο Σαμοθράκη (//[email protected]/“>www.radio@radiosamothraki.gr)

[email protected])

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26-1-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 22-1-2015

Αρ.Πρωτ.:329

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Iανουαρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

1.   Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

 2.      Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης Τροποποίηση Περιβαλλοντικής μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμμάτων.