Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 2-2-2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 30/1/2015

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 493

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 3η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις    2-2-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2015.
 2. Έγκριση 2ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 3. Έγκριση κατανομής πιστώσεων Α΄ δόσης έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης
 4. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2015
 5. Έγκριση λύσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης, ορισμός εκκαθαριστή και μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Δήμο Σαμοθράκης και στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας (Ν.Π.Δ.Δ.)
 6. Έγκριση μεταφοράς προσωπικού της υπό λύσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης στο Δήμο Σαμοθράκης και στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας (Ν.Π.Δ.Δ.)
 7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
 8. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.
 9. Έγκριση επιχορήγησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ¨Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας¨ και ¨Πνευματικό Κέντρο¨
 10. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για υπογραφή πράξης μεταβίβασης ακινήτου λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης
 11. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων έργων του Δήμου στο Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τις ανάγκες του έργου ¨Στερέωση – Διαμόρφωση του κάστρου Χώρας Σαμοθράκης¨
 12. Περί εκτέλεσης δικαστικής απόφασης και εγγραφής στον προϋπολογισμού ποσού 31.192,00 € και 3.000,00 € για δικαστικά έξοδα

     Ο Πρόεδρος

     

   Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8.Κορδώνια Ευγενία

9.Ταμπάκης Νικόλαος

10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

11.Κουτράκη Μαρία                    

12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

13.Ατζανός Παναγιώτης

14. Φράγκου Μισέντου Άννα

15. Φωτεινού Φώτιος

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

2. Ράδιο Σαμοθράκη (//[email protected]/“>www.radio@radiosamothraki.gr)