Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 2-3-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 26-2-2015

Αρ.Πρωτ.:864

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η του μηνός Μαρτίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

$11.   Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

$12.   Περί τροποποίησης της απόφασης 1/2015 της Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης παγίας προκαταβολής.

$13.      Περί κατακύρωσης του διαγωνισμού για την εργασία Παροχή  Υπηρεσιών  καθαριότητας και εκδοροσφαγέα στο Δημοτικό Σφαγείο. 

Ενημέρωση Δημάρχου προς τους κατοίκους την Τρίτη 3 Μαρτίου στις 19.00

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης καλεί όλους τους κατοίκους

την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 στις 19.00

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου Σαμοθράκης για ενημέρωση με θέμα:

“Απολογισμός Α’ εξαμήνου και προοπτικές Δήμου”