Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 17-3-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 12-3-2015

Αρ.Πρωτ.1055

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Μαρτίου έτους 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

$11.   Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.

$12.   Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.

$13.   Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι.

$14.   Περί έκδοσης εντάλματος προπλρωμής για την λειτουργία ΚΔΑΠ Λακώματος.

$15.   Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την λειτουργία ΚΔΑΠ Χώρας.