Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση 20-5-2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 20/5/2015

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 2088

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 9η  δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 20-5-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

1) Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

     Ο Πρόεδρος

     

   Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8.Κορδώνια Ευγενία

9.Ταμπάκης Νικόλαος

10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

11.Κουτράκη Μαρία                    

12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

13.Ατζανός Παναγιώτης

14. Φράγκου Μισέντου Άννα

15. Φωτεινού Φώτιος

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

1. Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου Σαμοθράκης

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 20-5-2015

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 15-5-2015

Αρ.Πρωτ.2006

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Μαίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής καταβολής 1ης δόσης στην ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης για ένταξη στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 για ληξιπρόθεσμες οφειλές της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σαμοθράκης .

2.   Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής 1ης δόσης στο ΙΚΑ  για ένταξη στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 για ληξιπρόθεσμες οφειλές της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σαμοθράκης.

3.   Περί έκκρισης εντάλματος προπληρωμής εισφοράς Μαρτίου στο ΙΚΑ στην ρύθμιση Ν. 4321/2015 για ληξιπρόθεσμες οφειλές της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σαμοθράκης.