Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 24/6/2015

Σαμοθράκη  18/6/2015

Αρίθμ. Πρωτ.: 2917

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου                                                    (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 11η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 24-6-2015 ημέρα Tετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Έγκριση όρων συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου και των τοπικών επιχειρήσεων για την υλοποίηση προγράμματος λουτροθεραπείας  (εφόσον έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ήτοι 22/6/2015)
 2. Διόρθωση της αρίθμ.: 30/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση   συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην «Κοινωνική Σύμπραξη» στο πλαίσιο του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD) και του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014 – 2020» για την Ελλάδα¨ έγκριση των όρων της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/05-06-2015 πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο δράσεων του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
 3. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ  του έργου ¨Πιλοτικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης υδροθεραπευτηρίου Θέρμων¨ στα πλαίσια της πράξης ¨ “Foresting the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising”», με διακριτικό τίτλο «ENERGEIA» του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»
 4. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών τροφίμων και ποτών για την λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων κατόπιν διαπραγμάτευσης λόγω ματαίωσης (άγονου) του σχετικού διαγωνισμού
 5. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 7. Περί απ¨ ευθείας παραχώρηση χρήσης χώρου 2 τ.μ. έναντι αντιτίμου  (πλατεία στην είσοδο του οικισμού Χώρας)  στον Αργοτοοικοτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών ¨ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ¨ για τοποθέτηση προϊόντων
 8. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης χώρων έναντι αντιτίμου για στάθμευση καντινών.
 9. Ορισμός μελών (κλήρωση) για συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81)  & επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρο 7 του ΠΔ 270/81)  έτους 2015
 10. Περί καθορισμού τιμήματος για παραχώρηση απλής χρήσης παραλίας
 11. Αιτήσεις πολιτών

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8. Κορδώνια Ευγενία
9. Κουτράκη Μαρία
10.Ταμπάκης Νικόλαος
11.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Πρόσκληση για προμήθεια τροφίμων και ποτών για τις τουριστικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σαμοθράκης με διαδικασία διαπραγμάτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2913
Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη
Ταχ. Κώδικας: 68002
Τηλ.: 2551350822 Σαμοθράκης
Fax : 2551041204

Σαμοθράκη 18/06/2015

Προς: Προμηθευτές τροφίμων και ποτών

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Επειδή ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και ποτών για τις τουριστικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σαμοθράκης  κηρύχτηκε άγονος καλείστε εφόσον ενδιαφέρεστε να προσκομίσετε την οικονομική προσφορά σας για τα είδη που αναφέρονται στην αριθμ. 11/2015 διακήρυξη για την διενέργεια της παραπάνω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης  την Δευτέρα 22/06/2015 στα γραφεία του Δήμου μας στις 10:00 (ώρα συνεδρίασης επιτροπής γνωμοδότησης αξιολόγησης)

 

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ