Ορισμός εντεταλλμένου Δημοτικού Συμβούλου ως υπεύθυνου για την λειτουργία του κάμπινγκ Βαράδες, του Κέντρου Φυσικής Διαβίωσης Πλατίας και του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΝΕ4Ω1Λ-9ΕΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Σαμοθράκη 2-7-2015
Αριθμ. Πρωτ. : 3412

Απόφαση αριθμ.: 184/2015
Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011
4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.
5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ2279 /τ.Β΄/12-10-2011.
6) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Στεργίου Εμμανουήλ ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου :
1) Την ευθύνη, επίβλεψη, εποπτεία και τον συντονισμό του Δημοτικού Κάμπινγκ Βαράδες, του Κέντρου Φυσικής Διαβίωσης Πλατεία και του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου και συγκεκριμένα:
• Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
• Να εισηγείται θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες που ορίζεται αρμόδιος.
• Να μεριμνά για θέματα οργάνωσης και καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που ορίζεται υπεύθυνος και να ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.
Β. Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Δ. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Βίτσας Αθανάσιος

ΔΤ: Δήμαρχοι Νησιωτικών Δήμων στις Βρυξέλλες με το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Α. Βίτσας στις 24-25 Ιουνίου συμμετέχοντας   σε ημερίδα με θέμα «Η θέση των Νησιών στις πολιτικές της ΕΕ μέχρι και πέρα από το 2020» η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου Αειφορικών Νήσων Αιγαίου και Ιονίου – ΔΑΦΝΗ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νησιών (Islands Commission) της Διάσκεψης Παραθαλάσσιων Ευρωπαϊκών Περιφερειών (Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Ιουνίου.

Εκπρόσωποι οκτώ νησιωτικών Δήμων του Αιγαίου, μέλη του Δικτύου, προσχώρησαν την 25η Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Νησιών, στη διάρκεια επίσημης τελετής υπογραφής στις Βρυξέλλες. Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, οι ακρίτες της Ευρώπης έδωσαν δυναμικό παρόν, αποδεικνύοντας την πίστη τους στη Ευρωπαϊκή συνεργασία. Το Σύμφωνο των Νησιών, που βρίσκεται σε ισχύ από το 2011 με την επίσημη αναγνώριση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απευθύνεται σε νησιωτικές αρχές που θέλουν να αναλάβουν δράση και να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο με ορίζοντα το 2020. Ο Δήμος Σαμοθράκης είναι ήδη μέλος του δικτύου από το  2011 και είναι ένας από τους πρώτους νησιωτικούς Δήμους που έχει υπογράψει το Σύμφωνο Δημάρχων-Νήσων ήδη από το 2011 .

Με την υπογραφή του Συμφώνου, τα οκτώ ελληνικά νησιά – Κάλυμνος, Κίμωλος, Κως, Νίσυρος, Πάρος, Ρόδος, Τήλος, Φολέγανδρος – από κοινού με τους υπόλοιπους υπογράφοντες από την Ευρώπη, δεσμεύονται να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση σε τεχνική στήριξη και χρηματοδότηση για την υλοποίηση σχετικών έργων. Με τις νέες προσχωρήσεις το Σύμφωνο αριθμεί 104 νησιά – μέλη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ από την Ελλάδα μετέχουν πλέον 27 νησιωτικοί Δήμοι και 3 νησιωτικές Περιφέρειες. Το Σύμφωνο των Νησιών είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνάντησης και εν τω μέσω των διαπραγματεύσεων που συντελούνταν τις ίδιες μέρες στις Βρυξέλλες, οι Δήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον αρχηγό του κόμματος ΠΟΤΑΜΙ κο Στάυρο Θεοδωράκη και να ενημερωθούν για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, ενώ ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε και προσωπική συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή Γ. Γραμματικάκη.

ευρωκοινοβουλιο δημαρχοι βρυξελλες DAY2 (33)MIN