Περί εξέτασης ένστασης της κας Δελούδη Γεωργίας για τον μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση αποθηκευτικού για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του έργου Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λημμάτων Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/24-7-2015 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής

Στην Σαμοθράκη, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 13.30 στο Δημοτικό κατάστημα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την πρόσκληση 3740/20-7-2015 του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν3852/10.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί εξέτασης ένστασης της Κας Δελούδη Γεωργίας για τον μειοδοτικού διαγωνισμό για την μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του έργου Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λημμάτων Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αρίθμ. Απόφ.73

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη:

Παρόντες Απόντες
1. ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
2. ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2.ΚΟΡΔΩΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
3. ΒΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Kα Βραχιώλια Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία την 24-7-2015 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρακτικό διαγωνισμού από 24-7-2015 κατέθεσαν προσφορές δύο (2) ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή Εκτίμησης:

1. ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΕ
2. ΔΕΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Επειδή εκ παραδρομής ανοίχθηκε ο φάκελος πριν συγκληθεί η επιτροπή γιατί δεν έγραφε ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και για τον λόγο αυτό ενημέρωσε και την μειοδότρια και την Επιτροπή Διαγωνισμού .
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την ένσταση της Κας Δελούδη .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό από 24-7-2015 της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας και αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται την ένσταση και επικαλούμενη το άρθρο 6 του ΠΔ 270/81 για επανάληψη του διαγωνισμού αποφασίζει επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο των δημοσιεύσεων.
2. Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βίτσας Αθανάσιος

Περί εξέτασης ένστασης για τον μειοδοτικού διαγωνισμό για την μίσθωση αποθηκευτικού χώρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.4016 /3-8-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/24-7-2015 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής

Στην Σαμοθράκη, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 13.30 στο Δημοτικό κατάστημα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την πρόσκληση 3740/20-7-2015 του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν3852/10.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί εξέτασης ένστασης της Κας Δελούδη Γεωργίας για τον μειοδοτικού διαγωνισμό για την μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του έργου Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λημμάτων Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αρίθμ. Απόφ.73

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη:

Παρόντες Απόντες
1. ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
2. ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2.ΚΟΡΔΩΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
3. ΒΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Kα Βραχιώλια Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία την 24-7-2015 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρακτικό διαγωνισμού από 24-7-2015 κατέθεσαν προσφορές δύο (2) ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή Εκτίμησης:

1. ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΕ
2. ΔΕΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Επειδή εκ παραδρομής ανοίχθηκε ο φάκελος πριν συγκληθεί η επιτροπή γιατί δεν έγραφε ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και για τον λόγο αυτό ενημέρωσε και την μειοδότρια και την Επιτροπή Διαγωνισμού .
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την ένσταση της Κας Δελούδη .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό από 24-7-2015 της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας και αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται την ένσταση και επικαλούμενη το άρθρο 6 του ΠΔ 270/81 για επανάληψη του διαγωνισμού αποφασίζει επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο των δημοσιεύσεων.
2. Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βίτσας Αθανάσιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 9/9/2015 και τελειώνει στις 31/12/2015

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

α) σε 600,00 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ετησίως και

β) σε 300,00 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000,00 και του ποσού των 4.700,00

Σημείωση: τα μεμονωμένα άτομα που υποβάλλουν ξεχωριστά  φορολογική δήλωση δεν αποτελούν οικογένεια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (με πρώτο όνομα του δικαιούχου)
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
  4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ Ε1 ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΤΩΝ
  5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

 

Υπηρεσία διεκπεραίωσης είναι το ΚΕΠ του Δήμου Σαμοθράκης

Πληροφορίες στο 2551350819,820