Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 11/9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 7/9/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 4602
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 11-9-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της:
1. Περί αιτήσεων θεραπείας της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναδόχου του
έργου ¨Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων οικισμού Καμαριώτισσας¨
2. Περί τροποποίησης κατανομής υπολοίπων ΣΑΤΑ
3. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
4. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2015
5. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης¨
6. Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του προγράμματος ¨Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής¨
7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
8. Αιτήσεις πολιτών
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8.Κορδώνια Ευγενία
9.Ταμπάκης Νικόλαος
10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
11.Κουτράκη Μαρία
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου Σαμοθράκης