Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 1-10-2015

Αρ.Πρωτ.5118
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Κορδώνια Ευγενία
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Φωτεινού Φώτιος
6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Oκτωβρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί διόρθωσης της 41/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ¨Περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης Η/Μ μελέτη αντλιοστασίου ακαθάρτων του Βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης ως προς τον φορέα χρηματοδότησης.
2. Περί διόρθωσης της 39/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής “Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμμάτων του Βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης ως προς τον φορέα χρηματοδότησης..
3. Περί διόρθωσης της 42/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης Συμπλήρωση τοπογραφικού υπόβαθρου οδεύσεων του Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης ως προς τον φορέα χρηματοδότησης.
4. Περί διόρθωσης της απόφασης 15/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης ως προς τον φορέα χρηματοδότησης.

Αποτελέσματα αξιολόγησης δημοτών για τις υπηρεσίες του Δήμου

Κατά την ενημέρωση δημοτών που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου από τον Δήμαρχο Σαμοθράκης και αφορούσε στην οικονομική εξυγίανση του Δήμου, επιχειρήθηκε για πρώτη φορά μια αξιολόγηση σχετικά με το πως κρίνουν οι δημότες την δημοτική αρχή σε συγκεκριμένους τομείς.

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που έγινε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης και στην οποία συμμετείχαν 44 δημότες και οι οποίοι απάντησαν σε 12 ερωτήσεις σημειώνοντας από το 1 εως το 5 τον βαθμό ικανοποίησης τους. Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν με βάση την παρακάτω κλίμακα: καθόλου ικανοποιημένος (1) ελάχιστα ικανοποιημένος (2)  μέτρια ικανοποιημένος (3)  πολύ ικανοποιημένος (4) πάρα πολύ ικανοποιημένος (5). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Capture

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι οι δημότες είναι από πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστό 78,58% από την Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, σε ποσοστό 75,56% από την πληροφόρηση που τους παρέχεται και σε ποσοστό 75,61%την εξυπηρέτηση τους από τις υπηρεσίες του Δήμου. Αντιθέτως σε ποσοστό 85,29% εμφανίζονται από καθόλου έως ελάχιστα ικανοποιημένοι από την οικονομική κατάσταση του Δήμου ενώ στις κύριες δραστηριότητες του Δήμου όπως είναι η άρδευση, η διαχείριση απορριμμάτων, η καθαριότητα οικισμών, ο φωτισμός δρόμων, τα δρομολόγια των λεωφορείων και η λειτουργία των δημοτικών κάμπινγκ εμφανίζονται από μέτρια  έως πολύ ικανοποιημένοι.

Υποχρέωση του Δήμου είναι να γίνουν όλα όσα απαιτούνται για να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς.