Οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ προκειμένου να εξαιρεθούν των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης υποβολής, όπως υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 10-11-2015
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ Αριθμ.ΠΡΩΤ:5795
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Παπανικολάου Μυρσίνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι στην παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.
Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
ββ. η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και
γγ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.»

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι οφειλέτες με βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, προκειμένου να εξαιρεθούν των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης υποβολής, όπως υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
i. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από το οποίο προκύπτει αν ο οφειλέτης έχει δηλώσει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και το ύψος του εισοδήματος του και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
ii. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης-πράξης προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως τις 25/11/2015 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως .

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ.Παπανικολάου Μυρσίνη στο τηλέφωνο 2551350805.

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 18-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 13/11/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 5853

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 22η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 18-11-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της:
1. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
3. Περί διόρθωσης της αρίθμ. 218/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου στην άσκηση πολικής αγωγής στην εκδίκαση έφεσης του Κούρτη Διαμαντή σε καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστών εγγυητικών¨ κατόπιν ορθής επανάληψης της αρίθμ. 109/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
4. ¨Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με σκοπό την προετοιμασία χώρου για την προσωρινή στέγαση και φιλοξενία προσφύγων- μεταναστών
5. Περί έγκρισης διακανονισμού οφειλών του Δήμου Σαμοθράκης προς την εργαζόμενη Γκάνη Βαρβάρα για ισοσκέλιση προϋπολογισμού
6. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και την ΔΙΑΜΑΑΘ Α.Ε. με σκοπό την υλοποίηση του έργου ¨Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ Έβρου)- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
7. Έγκριση κατανομής πιστώσεων Γ΄ ΔΟΣΗΣ 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης
8. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
10. Περί αποδοχής εθελοντικής εργασίας του Παπαγρηγορίου Χριστόφορου –Διοικητή της Μονάδας ΠΒ της Τακτικής Δ/νσης και έγκριση εφαρμογής προγράμματος εκμάθησης πληροφορικής στην αίθουσα πληροφορικής στο ισόγειο του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου
11. Περί αιτήματος παραχώρησης χρήσης του με ΑΒΚ 27008 δημοσίου ακινήτου (κτίριο ΕΟΜΜΕΧ) προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου έναντι ανταλλάγματος
12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης.
13. Περί τροποποίησης της αρίθμ. 211/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί καθορισμού ειδικοτήτων και έγκριση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/8/2016 με δυνατότητα ανανέωσης για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής¨
14. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου
15. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος (Καφενείο) στην Καραπαναγιώτου Μαρία του Σεβαστού στα Αλώνια Σαμοθράκης
16. Περί έγκρισης χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος (Ψησταριά) στον Παρσέλια Ευστράτιο του Παναγιώτη στην Χώρα Σαμοθράκης

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8. Κορδώνια Ευγενία
9.Ταμπάκης Νικόλαος
10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
11.Κουτράκη Μαρία
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Πίνακα ανακοινώσεων και ιστοσελίδα