Σεμινάριο για την Ασφάλεια στην εργασία για το προσωπικό του Δήμου Σαμοθράκης

Σεμινάριο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία οργάνωσε ο Δήμος για το προσωπικό του με εισηγήτρια την Μηχανικό Περιβάλλοντος και Σύμβουλο Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία κα Αμαλία Παπαϊωάννου. Στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 18/1/2016 έγινε παρουσίαση του Νόμου Πλαίσιο (Ν.3850/2010) για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία. Αναφέρθηκαν οι γενικές αρχές του Νόμου σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της Υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. θα ακολουθήσει σεμινάριο Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου ανά θέση εργασίας, όπου θα αναλυθούν οι κίνδυνοι που εντοπίζονται ανά θέση εργασίας καθώς και τα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα που πρέπει να αναλαμβάνονται.