Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 25/4/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη21-4-2016
Αρ.Πρωτ.: 1643
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Στεργίου Εμμανουήλ
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κορδώνια Ευγενία
5. Μισέντου Φράγκου Άννα
6. Γλήνιας Μιχαήλ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Aπριλίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Περί κήρυξης άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία <<Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και εκδοροσφαγέα στο Δημοτικό Σφαγείο >>.