Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/10/2016

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1ο. Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.
2ο. Περί Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
3ο. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.
4.Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΘΕΟΜΗΝΊΑ 50.000€) ΑΡ.ΜΕΛ.:13 / 4-5-16
5. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΩΡΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:14 / 4-5-16
6. Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΩΝΙΩΝ (ΑΡ.ΜΕΛ.:15 / 4-5-16
7.Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΩΝΙΩΝ(ΘΕΟΜΗΝΊΑ 50.000€) ΑΡ.ΜΕΛ.:16 / 4-