Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 6-1-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  30/12/2016

Αρίθμ. Πρωτ.: 6535

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 1η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  6-1-2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  18.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων κατόπιν διαπραγμάτευσης λόγω ματαίωσης (άγονου) του σχετικού διαγωνισμού
 2. Περί  προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών
 3. Περί γνωμοδότησης για τις προτάσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, συγχώνευση και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018
 4. Περί έγκρισης αποδοχής όρων σύμβασης χρησιδανείου με σκοπό την παραχώρηση αίθουσας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής με την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας  (αίθουσα διδασκαλίας) και  δημιουργίας υποδομών για την τοποθέτησή του
 5. Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης στο ΤΕΘΑ συνολικής έκτασης 21.145 τ.μ. δημοτικής έκτασης στη θέση Σκλαβούνα για κάλυψη επιτακτικών αναγκών της στρατιωτικής υπηρεσίας
 6. Κλήρωση αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,40 € έτους 2017
 7. Κλήρωση αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω του ποσού των 5.869,40 € έτους 2017
 8. Κλήρωση αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για την συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2017
 9. Περί ορισμού μέλους και αναπληρωματικού για συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2017
 10. Περί ορισμού μέλους και αναπληρωματικού για την συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης/παραλαβής εργασιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης
 11. Περί ορισμού αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τις προσλήψεις και συμβάσεις έργου έτους 2017
 12. Ορισμός μελών (κλήρωση) για την συγκρότηση επιτροπών δημοπρασιών (άρθρο 1του Π.Δ. 270/81) και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81 έτους 2017
 13. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών
 14. Περί αιτήσεως της Άνδρεα Σανς για άδεια χρήσης πιάνου έναντι παροχής υπηρεσίας (συναυλία)

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)