Κλειστά τα σχολεία και στις 12 /1/2017 στη Σαμοθράκη

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετού, χιονοπτώσεων, επικινδυνότητας οδικού δικτύου)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
 2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998,
 4. Τις χιονοπτώσεις κατά την 7η,8η,9η,10η,11η Ιανουαρίου 2017 τον παγετό που ακολούθησε αλλά και την πρόγνωση της ΕΜΥ για νέες χιονοπτώσεις στις 11/1/2017 κατά τις βραδυνές ώρες,
 5. Την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων την 12η Ιανουαρίου 2017 σε όλες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τυχόν ατυχήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8 /2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Αθανάσιος Βίτσας

Κοιν:

 1. Λύκειο Σαμοθράκης
 2. Γυμνάσιο Σαμοθράκης
 3. Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας
 4. Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος
 5. Νηπιαγωγείο Χώρας
 6. Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας
 7. Νηπιαγωγείο Λακκώματος
 8. ΚΔΑΠ Λακκώματος
 9. ΚΔΑΠ Χώρας
 10. Παιδικό Σταθμός