Κλειστα τα σχολεία στις 13 Ιανουαρίου 2017 στη Σαμοθράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                             ΑΔΑ: 6ΡΞ7Ω1Λ-ΕΜΔ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 12/1/2017 Αρίθμ. Πρωτ.: 90 ΑΠΟΦΑΣΗ                                                          Αριθμ. : 11 ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω επικινδυνότητας οδικού δικτύου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το […]