Κλειστά τα σχολεία στη Σαμοθράκη στις 20 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                            ΑΔΑ: 72ΡΠΩ1Λ-13Ο

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                                                   

Σαμοθράκη 20/1/2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 203

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 16

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω επικινδυνότητας οδικού δικτύου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
 2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998,
 4. Τις χιονοπτώσεις της 19ης Ιανουαρίου 2017
 5. Την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου και την ολισθηρότητα των δρόμων και σχολικών αυλών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Τη διακοπή των μαθημάτων την 20η Ιανουαρίου 2017 σε όλες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τυχόν ατυχήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16 /2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Αθανάσιος Βίτσας

Κοιν:

 1. Λύκειο Σαμοθράκης
 2. Γυμνάσιο Σαμοθράκης
 3. Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας
 4. Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος
 5. Νηπιαγωγείο Χώρας
 6. Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας
 7. Νηπιαγωγείο Λακκώματος
 8. Παιδικό Σταθμός