Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής/καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΔΑ: 7ΙΘ1Ω1Λ-Γ2Χ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα

Τ.κ. 68002

Τηλ.: 2551350800

Fax 2551041204

Email: dim@ samothraki.gr                            Σαμοθράκη 31/1/2017

Αρίθμ. πρωτ.:  403

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής/καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αριθμ. Απόφαση.: 25

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 και άρθρου 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ 1 του Ν. 3463/06
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
 4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
 5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 400/31-1-2017 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, που διενήργησαν κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής/καλής εκτέλεσης εργασιών Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης
 6. Την υπ’ αριθμόν 16/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε ως μέλος της επιτροπής παραλαβής ο δημοτικός σύμβουλος Βογιατζής Ιωάννης και αναπληρωτής ο δημοτικός σύμβουλος Παπάς Παναγιώτης
 7. Την ανάγκη ορισμού των μελών στην επιτροπή

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συγκροτούμε  επιτροπής παραλαβής/καλής εκτέλεσης εργασιών Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης :

 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

 

1 Βογιατζής Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος 1. Παπάς Παναγιώτης- Δημοτικός Σύμβουλος
2 Λενούδια Μαρία – υπάλληλος κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας με βαθμό Α΄ 2. Τραπεζανλίδου Θεοδώρα- υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού  με βαθμό Α΄
3 Παπαθανασίου Μαρία- υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού  με βαθμό Α΄ 3. Τσαγγούρια Λεμονιά- υπάλληλος κλάδου  ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας Διοικητικού με βαθμό Β΄

 

 1. Οι ανωτέρω θα παραλαμβάνουν κάθε είδους υπηρεσία, που θα διενεργείται από 1/2/2017 μέχρι 31/12/2017.

 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 400/31-1-2017 Πρακτικό Κληρώσεως του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                        Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                    Σαμοθράκη 31/1/2017

                                                                                    Αρίθμ. πρωτ.: 400

 

 

                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Σαμοθράκη σήμερα  την 31/1/2017 και στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης, παρουσίας των υπαλλήλων Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών α) Παπανικολάου Χριστίνα κλάδου ΔΕ Διοικητικού, β) Καπετανίδου Στυλιανής Κλάδου ΠΕ Διοικητικού και γ)  Αποστολούδιας Πέτρος κλάδου ΠΕ Διοικητικού προβήκαμε στις κληρώσεις  μελών για την συγκρότηση επιτροπών, όπως παρακάτω:

 

Α) Για την  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης απ΄ευθείας ανάθεσης (ΕΚΠΤΟΤΑ) των προμηθειών του Δήμου για το έτος 2017 από τα ονόματα των διοικητικών υπαλλήλων κληρώθηκαν οι παρακάτω:  

            Τακτικά μέλη                                       

 1. Βραχιώλια Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Α΄ Πρόεδρος
 2. Παπανικολάου Μυρσίνη υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Μέλος

3.Χονδρός Σταύρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ ΄ Μέλος

          Αναπληρωματικά μέλη

1Αποστολούδιας Πέτρος  υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Μέλος

2Τραπεζανλίδου Θεοδώρα υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ Μέλος

3Χάιλας Δούκας υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Γεωπονίας με βαθμό Α΄ Μέλος

 

 Β)Για την  Επιτροπή επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων από τα ονόματα των υπαλλήλων των διοικητικών και της τεχνικής υπηρεσίας κληρώθηκαν οι παρακάτω:

              Τακτικά μέλη                                      

 1. Τσιαούσης Χρήστος Υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ Πρόεδρος
 2. Καραγιάννης Ηλίας υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με βαθμό Β΄ Μέλος
 3. Παυλίδου Πασχαλίτσα Υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄Μέλος

          Αναπληρωματικά μέλη

 1. Ρωμανίδου Παρθένα υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α΄ Πρόεδρος
 2. Μανιώτης Κωνσταντίνος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ Μέλος
 3. Χονδρός Σταύρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Μέλος

 

Γ) Για την  Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (άρθρο 67 Π. Δ/τος 28/80) από τα ονόματα των Διοικητικών υπαλλήλων κληρώθηκαν οι παρακάτω:

             Τακτικά μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Χονδρός Σταύρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄
 3. Αποστολούδιας Πέτρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

          Αναπληρωματικά  μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Βραχιώλια Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄
 3. Παπαθανασίου Μαρία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

 

Δ) Για την  Επιτροπή βεβαίωσης παραλαβής/καλής εκτέλεσης εργασίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης (άρθρο 67 Π. Δ/τος 28/80) από τα ονόματα των Διοικητικών υπαλλήλων κληρώθηκαν οι παρακάτω:

             Τακτικά μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Λενούδια Μαρία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄
 3. Παπαθανασίου Μαρία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

          Αναπληρωματικά  μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Τραπεζανλίδου Θεοδώρα υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄
 3. Τσαγγούρια Λεμονιά υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄΄

 

 

Ε. Επιτροπή  βεβαίωση παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980)

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)

2.Καραγιάννης Ηλίας υπάλληλος του Δήμου  κλάδου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων, με βαθμό Β΄μέλος

 1. Κολέτσας Ιωάννης υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Εργατών ύδρευσης με βαθμό Β΄μέλος

          Αναπληρωματικά  μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Συκάς Κωνσταντίνος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΥΕ Εργατών ύδρευσης με βαθμό Γ΄, μέλος
 3. Κουτσούρης Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ τεχνιτών ηλεκτρολογίας με βαθμό Β΄ μέλος

 

                

                                                       Οι υπογράφοντες

 

                                                       1) Αποστολούδιας Πέτρος

 

                                                               2) Καπετανίδου Στυλιανή

 

                                                                 3) Παπανικολάου Χριστίνα   

Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΔΑ:7ΞΘΔΩ1Λ-0ΣΤ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα

Τ.κ. 68002

Τηλ.: 2551350800

Fax 2551041204

Email: dim@ samothraki.gr                               Σαμοθράκη 31/1/2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 404

 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2017»

                                                          

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ

            Αρίθμ. Απόφαση: 26

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμό οικ.3373/390/20.03.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής ,συντηρήσεως αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου ,των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53 (ΦΕΚ Β’ 349), όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 489) καθορίζεται η διαδικασία επισκευής ,συντήρησης αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων που ανήκουν στο Δημόσιο ,τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ . Ειδικότερα για την επισκευή και συντήρηση σε ιδιωτικό συνεργείο οχημάτων του ΟΤΑ που εδρεύουν σε διοικητική περιφέρεια πλην της περιοχής τέως διοικήσεως πρωτευούσης και που δεν διαθέτουν συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων απαιτείται ως ουσιώδες δικαιολογητικό της  πραγματοποιούμενης εκάστοτε δαπάνης, η έκδοση δελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος από το Γραφείο Κίνησης της αρμόδιας Νομαρχίας και ήδη Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2503/1997 ή εφόσον έχει συγκροτηθεί από το Γραφείο Κίνησης του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ (2046/12-3-2012-2012/29 απόφαση Δημάρχου Σαμοθράκης).

Στην εν λόγω εντολή αναγράφονται, περιληπτικά στοιχεία αναφερόμενα στο είδος της συντήρησης ή της επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά, αντίτυπο του οποίου πρέπει να παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή

 1. Την ανάγκη συγκρότησης της αρμόδιας επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων της υπηρεσίας η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, από τους οποίους ένας τουλάχιστον τεχνικός εφ’ όσον υπάρχει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
 3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011

Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

 1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 400/31-1-2017 Πρακτικό Κληρώσεως, που

υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου

Διοικητικών Υπηρεσιών, που διενήργησαν κλήρωση για την ανάδειξη

των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν

την Επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του

Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Συγκροτούμε την επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2017  η  οποία αποτελείται από τους υπαλλήλους:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.   Τσαούσης Χρήστος του Παναγιώτη  κλάδου  ΔΕ Οδηγών με βαθμό  Β’
 2. Καραγιάννης Ηλίας  του Αποστόλου κλάδου ΔΕ Χειριστών

Μηχανημάτων Έργων  με βαθμό Β ’

 1. Παυλίδου Πασχαλίτσα του Αποστόλου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με

βαθμό  Β’

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Τσαούσης Χρήστος του Παναγιώτη κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό  Β’

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ρωμανίδου Παρθένα του Νικολάου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α΄
 2. Μανιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου κλάδου ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου με βαθμό Β΄
 3. Χονδρός Σταύρος του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

Αναπληρώτρια  Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Ρωμανίδου Παρθένα του

Νικολάου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α΄

 

 Β. Το έργο της ανωτέρω επιτροπής η οποία επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο με βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντος «δελτίου».

Η παρούσα να επιδοθεί ενυπογράφως στους οριζόμενους υπαλλήλους, να  δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

                                           Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Συγκρότηση επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ: 6Τ0ΧΩ1Λ-6Α8

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα

Τ.κ. 68002

Τηλ.: 2551350800

Fax 2551041204

Email: dim@ samothraki.gr                            Σαμοθράκη 31/1/2017

Αρίθμ. πρωτ.:  401

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση  επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2017»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αριθμ. Απόφαση.: 24

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 και άρθρου 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ 1 του Ν. 3463/06
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
 4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
 5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 400/31-1-2017 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, που διενήργησαν κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
 6. Την υπ’ αριθμόν 15/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε ως μέλος της επιτροπής παραλαβής ο δημοτικός σύμβουλος Πρόξενος Χρήστος και αναπληρώτρια η Φράγκου – Μισέντου Άννα
 7. Την ανάγκη ορισμού των μελών στην επιτροπή

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συγκροτούμε  επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών:

 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

 

1 Πρόξενος Χρήστος – Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος Φράγκου – Μισέντου Άννα- Δημοτικός Σύμβουλος
2 Χάιλας Δούκας – υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωπονίας με βαθμό Α΄ Χάιλα Χριστίνα- υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Β΄
3 Αποστολούδιας Πέτρος – υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Χονδρός Σταύρος- υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

 

 1. Οι ανωτέρω θα παραλαμβάνουν κάθε είδους υπηρεσία, που θα διενεργείται από 1/2/2017 μέχρι 31/12/2017

 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 400/31-1-2017 Πρακτικό Κληρώσεως του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                        Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                    Σαμοθράκη 31/1/2017

                                                                                    Αρίθμ. πρωτ.: 400

 

 

                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Σαμοθράκη σήμερα  την 31/1/2017 και στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης, παρουσίας των υπαλλήλων Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών α) Παπανικολάου Χριστίνα κλάδου ΔΕ Διοικητικού, β) Καπετανίδου Στυλιανής Κλάδου ΠΕ Διοικητικού και γ)  Αποστολούδιας Πέτρος κλάδου ΠΕ Διοικητικού προβήκαμε στις κληρώσεις  μελών για την συγκρότηση επιτροπών, όπως παρακάτω:

 

Α) Για την  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης απ΄ευθείας ανάθεσης (ΕΚΠΤΟΤΑ) των προμηθειών του Δήμου για το έτος 2017 από τα ονόματα των διοικητικών υπαλλήλων κληρώθηκαν οι παρακάτω:  

            Τακτικά μέλη                                      

 1. Βραχιώλια Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Α΄ Πρόεδρος
 2. Παπανικολάου Μυρσίνη υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Μέλος

3.Χονδρός Σταύρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ ΄ Μέλος

          Αναπληρωματικά μέλη

1Αποστολούδιας Πέτρος  υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Μέλος

2Τραπεζανλίδου Θεοδώρα υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ Μέλος

3Χάιλας Δούκας υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Γεωπονίας με βαθμό Α΄ Μέλος

 

 

 Β)Για την  Επιτροπή επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων από τα ονόματα των υπαλλήλων των διοικητικών και της τεχνικής υπηρεσίας κληρώθηκαν οι παρακάτω:

              Τακτικά μέλη                                      

 1. Τσιαούσης Χρήστος Υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ Πρόεδρος
 2. Καραγιάννης Ηλίας υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με βαθμό Β΄ Μέλος
 3. Παυλίδου Πασχαλίτσα Υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄Μέλος

          Αναπληρωματικά μέλη

 1. Ρωμανίδου Παρθένα υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α΄ Πρόεδρος
 2. Μανιώτης Κωνσταντίνος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ Μέλος
 3. Χονδρός Σταύρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Μέλος

 

Γ) Για την  Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (άρθρο 67 Π. Δ/τος 28/80) από τα ονόματα των Διοικητικών υπαλλήλων κληρώθηκαν οι παρακάτω:

             Τακτικά μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Χονδρός Σταύρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄
 3. Αποστολούδιας Πέτρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

          Αναπληρωματικά  μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Βραχιώλια Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄
 3. Παπαθανασίου Μαρία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

 

 

Δ) Για την  Επιτροπή βεβαίωσης παραλαβής/καλής εκτέλεσης εργασίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης (άρθρο 67 Π. Δ/τος 28/80) από τα ονόματα των Διοικητικών υπαλλήλων κληρώθηκαν οι παρακάτω:

             Τακτικά μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Λενούδια Μαρία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄
 3. Παπαθανασίου Μαρία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

          Αναπληρωματικά  μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Τραπεζανλίδου Θεοδώρα υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄
 3. Τσαγγούρια Λεμονιά υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄΄

 

 

Ε. Επιτροπή  βεβαίωση παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980)

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)

2.Καραγιάννης Ηλίας υπάλληλος του Δήμου  κλάδου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων, με βαθμό Β΄μέλος

 1. Κολέτσας Ιωάννης υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Εργατών ύδρευσης με βαθμό Β΄μέλος

          Αναπληρωματικά  μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Συκάς Κωνσταντίνος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΥΕ Εργατών ύδρευσης με βαθμό Γ΄, μέλος
 3. Κουτσούρης Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ τεχνιτών ηλεκτρολογίας με βαθμό Β΄ μέλος

 

                

                                                       Οι υπογράφοντες

 

                                                       1) Αποστολούδιας Πέτρος

 

                                                               2) Καπετανίδου Στυλιανή

 

                                                                 3) Παπανικολάου Χριστίνα    

Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών/καλής εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ: 6ΛΓΤΩ1Λ-ΣΕ9

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα

Τ.κ. 68002

Τηλ.: 2551350800

Fax 2551041204

Email: dim@ samothraki.gr                            Σαμοθράκη 31/1/2017

Αρίθμ. πρωτ.:  405

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση  επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών/καλής εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2017»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αριθμ. Απόφαση.: 27

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 και άρθρου 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ 1 του Ν. 3463/06
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
 4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
 5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 400/31-1-2017 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, που διενήργησαν κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής/καλής εκτέλεσης επισκευής οχημάτων.
 6. Την υπ’ αριθμόν 14/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε ως μέλος της επιτροπής ο δημοτικός σύμβουλος Στεργίου Εμμανουήλ και αναπληρωτή τον Γλήνια Μιχαήλ
 7. Την ανάγκη ορισμού των μελών στην επιτροπή

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συγκροτούμε  επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών:

 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

 

1 Στεργίου Εμμανουήλ- Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος 1. Γλήνιας Μιχαήλ- Δημοτικός Σύμβουλος
2 Καραγιάννης Ηλίας- υπάλληλος κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με βαθμό Β΄ 2. Συκάς Κων/νος- υπάλληλος κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης  με βαθμό Γ΄
3 Κολέτσας Ιωάννης – υπάλληλος κλάδου ΥΕ Εργατών με βαθμό Β΄ 3. Κουτσούρης Νικόλαος- υπάλληλος κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολογίας με βαθμό Β΄

 

 1. Οι ανωτέρω θα παραλαμβάνουν κάθε είδους υπηρεσία, που θα διενεργείται από 1/2/2017 μέχρι 31/12/2017.

 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 400/31-1-2017 Πρακτικό Κληρώσεως του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                        Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                    Σαμοθράκη 31/1/2017

                                                                                    Αρίθμ. πρωτ.: 400

 

 

                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Σαμοθράκη σήμερα  την 31/1/2017 και στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης, παρουσίας των υπαλλήλων Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών α) Παπανικολάου Χριστίνα κλάδου ΔΕ Διοικητικού, β) Καπετανίδου Στυλιανής Κλάδου ΠΕ Διοικητικού και γ)  Αποστολούδιας Πέτρος κλάδου ΠΕ Διοικητικού προβήκαμε στις κληρώσεις  μελών για την συγκρότηση επιτροπών, όπως παρακάτω:

 

Α) Για την  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης απ΄ευθείας ανάθεσης (ΕΚΠΤΟΤΑ) των προμηθειών του Δήμου για το έτος 2017 από τα ονόματα των διοικητικών υπαλλήλων κληρώθηκαν οι παρακάτω:  

            Τακτικά μέλη                                      

 1. Βραχιώλια Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Α΄ Πρόεδρος
 2. Παπανικολάου Μυρσίνη υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Μέλος

3.Χονδρός Σταύρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ ΄ Μέλος

          Αναπληρωματικά μέλη

1Αποστολούδιας Πέτρος  υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Μέλος

2Τραπεζανλίδου Θεοδώρα υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ Μέλος

3Χάιλας Δούκας υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Γεωπονίας με βαθμό Α΄ Μέλος

 

 

 Β)Για την  Επιτροπή επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων από τα ονόματα των υπαλλήλων των διοικητικών και της τεχνικής υπηρεσίας κληρώθηκαν οι παρακάτω:

              Τακτικά μέλη                                      

 1. Τσιαούσης Χρήστος Υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ Πρόεδρος
 2. Καραγιάννης Ηλίας υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με βαθμό Β΄ Μέλος
 3. Παυλίδου Πασχαλίτσα Υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄Μέλος

          Αναπληρωματικά μέλη

 1. Ρωμανίδου Παρθένα υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α΄ Πρόεδρος
 2. Μανιώτης Κωνσταντίνος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ Μέλος
 3. Χονδρός Σταύρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Μέλος

 

Γ) Για την  Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (άρθρο 67 Π. Δ/τος 28/80) από τα ονόματα των Διοικητικών υπαλλήλων κληρώθηκαν οι παρακάτω:

             Τακτικά μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Χονδρός Σταύρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄
 3. Αποστολούδιας Πέτρος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

          Αναπληρωματικά  μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Βραχιώλια Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄
 3. Παπαθανασίου Μαρία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

 

 

Δ) Για την  Επιτροπή βεβαίωσης παραλαβής/καλής εκτέλεσης εργασίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης (άρθρο 67 Π. Δ/τος 28/80) από τα ονόματα των Διοικητικών υπαλλήλων κληρώθηκαν οι παρακάτω:

             Τακτικά μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Λενούδια Μαρία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄
 3. Παπαθανασίου Μαρία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

          Αναπληρωματικά  μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Τραπεζανλίδου Θεοδώρα υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄
 3. Τσαγγούρια Λεμονιά υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄΄

 

 

Ε. Επιτροπή  βεβαίωση παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980)

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)

2.Καραγιάννης Ηλίας υπάλληλος του Δήμου  κλάδου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων, με βαθμό Β΄μέλος

 1. Κολέτσας Ιωάννης υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Εργατών ύδρευσης με βαθμό Β΄μέλος

          Αναπληρωματικά  μέλη

 1. Αιρετό μέλος (Με απόφαση Δ.Σ.)
 2. Συκάς Κωνσταντίνος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΥΕ Εργατών ύδρευσης με βαθμό Γ΄, μέλος
 3. Κουτσούρης Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ τεχνιτών ηλεκτρολογίας με βαθμό Β΄ μέλος

 

                

                                                       Οι υπογράφοντες

 

                                                       1) Αποστολούδιας Πέτρος

 

                                                               2) Καπετανίδου Στυλιανή

 

                                                               3) Παπανικολάου Χριστίνα

Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 1 και άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα

Τ.κ. 68002

Τηλ.: 2551350800                                                      ΑΔΑ: ΩΦΣΟΩ1Λ-ΧΔΙ

Fax 2551041204

Email: dim@ samothraki.gr                                     Σαμοθράκη 31/1/2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 397

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                Αρίθμ.: 23

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 1 και άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. την παρ. 1 περιπτ. δ & θ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
 2. την αρίθμ. 18/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται τα μέλη επιτροπών των άρθρων 1 και  παρ. 2 του                                        έτους 2017
 3. τις διατάξεις των άρθρων 1 και  9 παρ. 2 του Π.Δ. 270/1981

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνεται Επιτροπή Δημοπρασιών του άρθρου 1 του π.δ. 270/1981 για το έτος 2017.

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

 1. Βίτσας Αθανάσιος Δήμαρχος, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής,
 2. 2. Γλήνιας Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται ως μέλος με αναπληρωματικό την Δημοτική Σύμβουλο κα. Βάβουρα Ευαγγελία
 3. Γαλατούμος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται ως μέλος με αναπληρωματικό την Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη της μειοψηφίας ¨Νίκη της Σαμοθράκης¨ κα. Φράγκου – Μισέντου Άννα

 

Β. Συστήνεται Επιτροπή Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 9 παρ. 2  του π.δ. 270/1981 για το έτος 2017.

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

1.Κουτράκη Μαρία, Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη της μειοψηφίας ¨Αναγέννηση της Σαμοθράκης¨ η  οποία ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπά Παναγιώτη.

2.Βογιατζή Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται ως μέλος με αναπληρωματικό τον Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη της μειοψηφίας ¨Νίκη της Σαμοθράκης¨  Φωτεινού Φωτεινό

 1. Παυλίδου Πασχαλίτσα, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαμοθράκης, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄ ως μέλος με αναπληρωματικό την Ρωμανίδου Παρθένα, προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α΄.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Βίτσας Αθανάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 31-1-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη

Αρ.Πρωτ. 406 31/1/2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

 1. Βογιατζής Ιωάννης
 2. Γαλατούμος Νικόλαος
 3. Στεργίου Εμμανουήλ
 4. Μισέντου Φράγκου Άννα
 5. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1)Περί έγκρισης κατεπείγοντος χαρακτήρα συνεδρίασης  

2) Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης .

3)Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προμηθειών Δήμου Σαμοθράκης 2017.