Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 6-2-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 1-2-2017

Αρ.Πρωτ.443
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Μισέντου Φράγκου Άννα
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
2. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης για απ’ ευθείας ανάθεση ΕΚΠΟΤΑ των προμηθειών του Δήμου για το έτος 2017.
3. Περί σύστασης παγίας προκαταβολής .
4. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
5. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων με πλοίο οχημάτων αυτοκινήτων του Δήμου Σαμοθράκης.
6. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων κοντέινερ για μεταφορά απορριμμάτων.
7. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου οδηγών αυτοκινήτων του Δήμου και κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων.
8. Περί σύνταξης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία μηνιαίοι τριμηνιαίοι στόχοι).