Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 10-2-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  6/2/2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 505

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 5η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  10-2-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα  19.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων κατόπιν διαπραγμάτευσης λόγω απουσίας ανταγωνισμού
 2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της ΔΙΑΜΑΑΘ Α.Α.Ε. με σκοπό την υλοποίηση του έργου Ϋποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ.- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρισης αστικών στέρεων αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σαμοθράκης και  ΔΕΥΑ Κομοτηνής για την υλοποίηση του έργου κατασκευής  ΕΕΛ (βιολογικός) Καμαριώτισσας
 5. Περί ορισμού μελών για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
 6. Περί ορισμού ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την άδεια εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.
 7. Περί αιτήσεως χορήγησης άδειας υδραυλικής εγκατάστασης της Ζαχαρτζή- Λιόλιου Κωνσταντίνας- Μαρίας στο οικόπεδό της στην περιοχή Όρνος – Μελάγγι
 8. Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη

εποχιακών αναγκών έτους 2017

 1. Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη

αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017

 1. Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη

αναγκών υπηρεσιών έναντι αντιτίμου έτους 2017

 1. Περί προγραμματισμού σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη

αναγκών υπηρεσιών έναντι

 1. Περί ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ για τις ανάγκες

υλοποίησης των  προγραμμάτων ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και

οικογενειακής ζωής¨ περιόδου 2016-2017 και Κέντρο Κοινότητας Δήμου

Σαμοθράκης  σε περίπτωση εξασφάλισης  της χρηματοδότησης

 1. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης ένταξης στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

”ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-202” – Επιδότηση Αδελφοποιήσεων

Πόλεων

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)