ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ                                                          Αριθμ. : 46   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30.3.2016). Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4847/7.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Ένταξη της πράξης «Κέντρο […]