Συνεργασία για την προστασία του Δάσους

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δήμαρχο Σαμοθράκης κο. Α. Βίτσα από τον καθηγητή Georg Gratzer και την συνεργάτιδα του Carina Heiling από το πανεπιστήμιο Boku της Βιέννης (Ινστιτούτο Δασικής Οικολογίας) και τον Γεώργιο Μασκαλίδη ( Σύλλογος Βιώσιμη Σαμοθράκης).

Ο λόγος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του Δημάρχου κ. Βίτσα για την υπάρχουσα κατάστασης του δρυοδάσους του Μαρτίνη (ευρύτερη περιοχή τα Θέρμα), με σκοπό να εκτιμηθεί το δυναμικό αναπαραγωγής των δέντρων και να υπάρξει προγραμματισμός μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του δάσους, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η πρόσκληση από τον Δήμαρχο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας της Βιέννης (SEC) και του Συλλόγου Βιώσιμη Σαμοθράκη.

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-4-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 7-4-2017

Αρ.Πρωτ.1865

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Βογιατζής Ιωάννης

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Πρόξενος Χρήστος

5. Ατζανός Παναγιώτης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Aπριλίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί ανάθεσης σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.

  2. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτισης για εκμίσθωση μηχανημάτων αλευρόμυλου του Δήμου Σαμοθράκης.

  3. Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου.

  4. Περί ανάθεσης σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 12-4-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη7-4-2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 1864

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 12-4-2017 ημέρα Tετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

  1. Περί έγκρισης κανονισμού Λειτουργίας Κάμπινγκ.

  2. Περί έγκρισης συνεργασίας μέσω προγραμματικής σύμβασης με τοπικούς κοινωνικούς φορείς για αξιοποίηση υποδομών του Δήμου.

  3. Περί έγκρισης εκμίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού Αλευρόμυλου .

  4. Περί έγκρισης εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας ελαιοκομικής περιόδου 2017.

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)