Ειδικές ∆ράσεις «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά υλικά», «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό»

Έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη),ֺ μελέτες σκοπιμότηταςֺ ενεργειών προβολής/ διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προώθηση της καινοτομίας για ΜΜΕ, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Σε ποιους απευθύνεται Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων Επιχειρήσεις Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «Ανοιχτή καινοτομία στον […]

Πίνακες επιτυχόντων της ΣΟΧ3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚ. 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΩΝ ΣΟΧ 3 ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 3 ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 102