Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Πρόσληψη προσωπικού με 24μηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ΙΔΟΧ 2.868 ατόμων για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Οι Τ.ΟΜ.Υ ως διεπιστημονικές ομάδες συγκροτούνται από ιατρούς, επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 με στόχο την ανάληψη ευθύνης για προσδιορισμένο πλήθος ατόμων ανά ΤΟΜΥ για […]