Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Πρόσληψη προσωπικού με 24μηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ΙΔΟΧ 2.868 ατόμων για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Οι Τ.ΟΜ.Υ ως διεπιστημονικές ομάδες συγκροτούνται από ιατρούς, επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 με στόχο την ανάληψη ευθύνης για προσδιορισμένο πλήθος ατόμων ανά ΤΟΜΥ για την παροχή ολιστικών, ανθρωποκεντρικών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, δωρεάν και χωρίς διακρίσεις.

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε:

 • 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.
 • 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής.
 • 478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών.
 • 239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
 • 478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
 • 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ιατροί ειδικότητας ΠΕ Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής.
 • ΠΕ Νοσηλευτές, ΤΕ Νοσηλευτές, ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές.
 • ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί.
 • ΠΕ Διοικητικοί – Οικονομικοί, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
 • ΤΕ Επισκέπτες-τριες Υγείας.

Περίοδος υποβολής

από 8/8/2017 έως 25/8/2017 (ώρα 23:59)

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, (βλ. www.moh.gov.gr) να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.tomy.moh.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής των έντυπων δικαιολογητικών λήγει την 4η Σεπτεμβρίου 2017.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τους … 

Τι χρηματοδοτείται

Το λειτουργικό κόστος για την πιλοτική λειτουργία έως 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) στις 13 Περιφέρειες σε όλη τη χώρα.

Προϋπολογισμός

€ 73.532.407,03

Συνολική δημόσια δαπάνη 73.532.407,03 ευρώ (εξ ολοκλήρου από ΠΔΕ ΣΑΕ 091 και  ΣΑΕ4911 ) με διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη του ΕΠ ΜΔΤ 34.510.000,00 ευρώ με τη συνδρομή του ΕΚΤ.

Σχετικά αρχεία