Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση 25-8-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24/8/2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 5048

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 16η έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 25-8-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. με τα παρακάτω θέματα έκτακτου και επείγοντος χαρακτήρα που σχετίζεται με κατεπείγουσα ανάγκη αποκομιδής απορριμμάτων από τους οικισμούς για λόγους δημόσιας υγείας:
1. Περί εισήγησης γνωμοδοτικού οργάνου για ματαίωση σύναψης σύμβασης με τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων οικισμών λόγω σφάλματος, έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού και έγκριση τροποποίησης των όρων»
2. Περί προσφυγής και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης κατεπειγόντως για λόγους δημόσιας υγείας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης»
Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Βογιατζής Ιωάννης
4. Γαλατούμος Νικόλαος
5. Λαζανδρέας Κων/νος
6. Πρόξενος Χρήστος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)